Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach zaprasza na kurs doskonalący dla instruktorów programu Golden Five (Złota Piątka).

W związku z podkreśleniem wychowawczej roli szkoły pragnę Państwa zaprosić na kurs doskonalący dla instruktorów programu Golden Five.

Zainicjowana reforma polskiej edukacji zakłada wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły. Założenia reformy akcentują również ważne miejsce rodziców w szkole i ich angażowanie w życie szkoły oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym. Nauczyciele, wychowawcy to najważniejszy element tej zmiany. Każdy nauczyciel jest wychowawcą. I każdy wychowawca jest nauczycielem, zatem ich zadaniem jest wspieranie uczniów w integralnym rozwoju i pomoc rodzicom w ich działaniach opiekuńczych wychowawczych, udzielanie wsparcia i pomocy w sytuacjach trudnych.

Program przygotowuje nauczycieli do wspierania procesu adaptacji uczniów w nowej szkole i radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie. Nauczyciele poszerzają praktyczne umiejętności w następujących obszarach: Jak sprawnie zarządzać klasą, jak budować dobre relacje z uczniami, jak kreować dobry klimat w klasie, jak budować relacje z rodzicami, by zachęcić ich do współpracy i jak indywidualizować nauczanie, by zwiększyć motywację uczniów do nauki.

Program Golden Five jest efektem 3 - letniego międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu Comenius i koordynowanego przez Uniwersytet w Sewilli. W projekcie uczestniczy pięć krajów europejskich: Polska, Belgia, Włochy, Norwegia i Hiszpania.

Program jest wdrażany i koordynowany w Polsce przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Adresaci Programu:

 • nauczyciele uczący w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, zwłaszcza wychowawcy;
 • docelowo uczniowie tych szkół. W szkole podstawowej uczniowie klas 4 - 8.

 

Cel ogólny: stworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.

Cele szczegółowe:

 • dostarczenie nauczycielowi narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie;
 • wzmocnienie integracji klasy;
 • poprawa klimatu klasy, co powinno przyczynić się do polepszenia frekwencji, budowania więzi ze szkołą, osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz w zakresie umiejętności życiowych, poprawy relacji interpersonalnych.

 

Program szkolenia:

Termin

Tematyka

3 grudnia 2018 r.
w godz. 10:00 – 14:00

Wykład – Podstawy teoretyczne i struktura programu "Golden Five". Moduły programu i "Złote Zasady" postępowania nauczyciela. Omówienie prezentacji multimedialnej, dyskusja.

Warsztat: "Złote Zasady" postępowania nauczyciela. Metoda i narzędzia ewaluacji. Szczegółowe przepracowanie zawartości merytorycznej programu i zasad implementacji w szkole.

Trudne momenty programu

4 grudnia 2018 r.
w godz. 10:00 – 14:00

Doświadczenia uczestników w podnoszeniu umiejętności wychowawczych nauczycieli

Warsztat: Praca z grupą. Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych

Warsztat: Konflikty: – Eskalacja, zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie

10 grudnia 2018 r.
w godz. 10:00 – 14:00

Elementy pracy warsztatowej z nauczycielami (edukacja dorosłych).

Zasady współpracy z ROME-Metis

Udział w sieci współpracy i samokształcenia Golden 5

 

Instruktorem programu Golden Five może zostać psycholog lub pedagog, który spełnia następujące warunki:

 • posiada doświadczenie w pracy warsztatowej z nauczycielami (edukacja dorosłych);
 • posiada udokumentowane kompetencje w zakresie np. komunikacji interpersonalnej, współpracy z rodzicami, rozwiązywania trudności wychowawczych;
 • weźmie udział w szkoleniu dotyczącym wdrażania programu Golden Five (prowadzonym przez certyfikowanego trenera programu).

Trener Programu: Magdalena Wieczorek

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 75 zł

Termin płatności: 26 listopada 2018 r.

 

Osoba do kontaktu:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 19 października 2018
Zarchiwizowano 10 grudnia 2018
Wróć