Zapraszamy na warsztaty Gry i zabawy przeciwko agresji w przedszkolu i szkole.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych.

Termin spotkania: 17 maja 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

 

Opis szkolenia

Konflikty powstają w wyniku ścierania się przeciwstawnych interesów i potrzeb. Życie bez konfliktów nie jest możliwe. Dlatego też chodzi nie o to, by nauczyć się ich unikać, lecz by przezwyciężyć je w odpo­wiedni sposób. Warunkiem prawdziwego rozwiązywanie zatargów jest to, by dzieci przede wszystkim nauczyły się szanować siebie i innych oraz nabyły umiejętność przedstawiania swoich interesów – do czego mają pełne prawo – nie wyrządzając przy tym krzywdy ani sobie samym, ani też ni­komu innemu. Ćwiczenia i zabawy nie tylko redukują liczbę konfliktów w grupie. Mogę się one także przyczynić się do świadomego i wolnego od agresji radzenia sobie z konfliktami oraz do opracowania nowych, kreatywnych pomysłów na ich rozwiązywanie.

Dzieci potrzebują na gorąco podzielić się zdobytymi doświadczeniami, a niekiedy wyrazić swoje przeżycia w formie rysunku, pantomimy, czy przelać je na papier.

 

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poznać znaczenie zabaw interakcyjnych w kontaktach z dziećmi, zwłaszcza dziećmi konfliktowymi, agresywnymi;
  • poznać możliwości wykorzystania zabaw przeciwko agresji do realizacji celów edukacyjnych na lekcji i zajęciach;
  • wzbogacić warsztat pracy o zabawy wyciszające, zabawy na koncentrację i cierpliwość.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

  • potrafi kreatywnie zastosować poznaną wiedzę podczas własnej aktywności na warsztatach;
  • zna różnego rodzaju zabawy interakcyjne do konstruktywnego przezwyciężania złości i agresji, oraz zabawy wyciszające, relaksacyjne;
  • wie, jakie znaczenie ma zgodna zabawa i radość w życiu człowieka.

 

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 5 godz.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 10 maja 2019 r.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 8 marca 2019
Zarchiwizowano 17 maja 2019
Wróć