Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Moje i Twoje emocje – kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci na poziomie elementarnym.
Kod szkolenia: 12D/2

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci:: nauczyciele wychowania przedszkolnego grup wiekowych dzieci 5-6 letnich i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 17 i 21

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 10 października 2018 r. (środa)

Spotkanie nr 1: 25 października 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 2: 16 listopada 2018 r. (piątek)

Spotkanie nr 3: 31 stycznia 2019 r. (czwartek)

Spotkanie nr 4: 28 lutego 2019 r. (czwartek)

 

Prowadzący: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

 

Powiększająca się odsetek dzieci z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi, szybkie tempo przemian społecznych zmienia jakość życia człowieka co w szczególności dotyka najmłodsze dzieci. Implikuje potrzebę poszukiwaniem efektywnych sposobów kształtowania umiejętności życiowych wykorzystując najnowszą wiedzę psychologiczno-pedagogiczną. Wyposażenie dziecka w umiejętności życiowe w tym kompetencji społeczno-emocjonalnych jest gwarancją ich prawidłowego funkcjonowania w życiu. Jest to zatem ważne zadanie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Założeniem projektu jest przygotowanie nauczycieli do realizacji z dziećmi programu edukacji społeczno-emocjonalnej pt. Moje i Twoje emocje – kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci na poziomie elementarnym. Projekt koncentruje się na wyposażeniu nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w wiedzę i umiejętności umożliwiające im skuteczną pracę nad rozwijaniem u dzieci kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz umiejętności diagnozy rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci. W szczególności chodzi o: kompetencje progowe, czyli wiedzę i umiejętności specjalistyczne, jaki i kompetencje wyróżniające, tzn. motywację, zaangażowanie, umiejętności kierowania i wpływania na dzieci, czyli tzw. kompetencje społeczno-emocjonalne. W trakcie realizacji projektu nauczyciele mają dostęp do gotowego pakietu zawierającego scenariusze zajęć zawierające ciekawe rozwiązania w omawianym obszarze. Zajęcia mają również służyć rozwojowi osobistemu nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz inspirować do poszukiwania własnych rozwiązań. Celem jest również wymiana doświadczeń, czyli dzielenie się tzw. dobrymi praktykami w tym zakresie. Będzie to podstawą do modyfikacji i ulepszenia programu. Kompleksowe podejście badawczo – wdrożeniowe stanowi podstawę do opracowania skutecznego modelu pracy z dziećmi w obszarze kształtowania ich kompetencji społeczno- emocjonalnych.

 

Spotkanie 1: Tomasz Wojtasik, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

Temat: Moje i Twoje emocje – kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci na poziomie elementarnym.
Krótki opis: Zapoznanie z założeniami, celami i sposobem realizacji projektu "Moje i twoje emocje".
Zapoznanie z filmem "W głowie się nie mieści" reż. Peter Docter – wykorzystanie filmu do przeprowadzenia zajęć z edukacji społeczno-emocjonalnej.

Spotkanie 2: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

Temat: Z kangurkiem Bubusiem w świat emocji
Krótki opis: Zapoznanie z maskotką emocji występującą w projekcie "Moje i Twoje emocje". Wykonanie wzoru maskotki z filcu. Rola i znaczenie rodziców w edukacji emocjonalnej dzieci – jak pracować z rodzicami.

Spotkanie 3: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

Temat: Dzieci i ich emocje – w stronę inteligencji emocjonalnej
Krótki opis: Wykład nt. rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci przedszkolnych. Etapy rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci oraz czynniki wpływające i wspierające ten rozwój. Warsztaty: Przykłady realizacji zajęć z edukacji społeczno-emocjonalnej.

Spotkanie 4: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

Temat: Naucz mnie przezywać emocje – jak sobie radzić ze złością
Krótki opis: Prelekcja skąd się bierze złość i jak sobie z nią radzić. Warsztaty: trening radzenia sobie ze złością – jak pracować z dziećmi. Podsumowanie realizacji projektu wymiana doświadczeń z realizacji zajęć.

 

Krótka notka o prowadzącym:

dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, nauczyciel praktyk w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Główne zainteresowania badawcze przedszkolna i wczesnoszkolna edukacja zdrowotna, kształtowanie umiejętności życiowych dzieci, innowacje pedagogiczne i innowacyjne metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Jest inicjatorem oraz realizatorem działań na rzecz promocji zdrowia w środowisku szkolnym i miejskim. Prowadzi ze studentami i nauczycielami liczne warsztaty i seminaria. Jest autorką opracowań i artykułów poświęconych m.in. edukacji zdrowotnej.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 150 zł

75 zł – płatne do 18 października 2018 r. oraz
75 zł – płatne po  1 stycznia 2019 r.

 

Opublikowano 21 września 2018
Zmieniono 5 listopada 2018
Zarchiwizowano 28 czerwca 2019
Wróć