Logo: UCZEŃ W MATNI SIECI

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
oraz
Szkoła Podstawowa nr 17 w Żorach
wraz z
Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
na
naukowo-metodyczną konferencję

UCZEŃ W MATNI SIECI -
Szanse i zagrożenia w cyberprzestrzeni

która odbędzie się w dniu
5 kwietnia 2018 r.

w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 17 w Żorach
przy ul. Dąbrowskiego 15

 

Przemiany edukacyjne i przeszeregowanie wartości, których jesteśmy świadkami obejmują przede wszystkim przeobrażenia związane z przygotowaniem człowieka do życia i zawodowego funkcjonowania w nowoczesnym, informacyjno-komunikacyjnym świecie. Konsekwencją ewolucji świata jest zmiana oczekiwań społeczeństwa wobec edukacji. Nowe priorytety, spojrzenie na proces nauczania-uczenia się oraz wynikające stąd odniesienie dla metod, strategii nauczania skutkuje nową jakością zadań i kompetencji nauczyciela. Szersze stają się możliwości w zakresie edukacji oraz badań naukowych.

Szanse i zagrożenia wynikające z możliwości dostępu każdego uczącego się do dowolnego tekstu, obrazu, filmu, prezentacji z zajęć czy jego rejestracji lub szkolnych opracowań, które służyć mogą jako źródła do budowania własnej wiedzy, są przeogromne i trudne do przecenienia.

Nigdy w przeszłości zagadnienia te nie miały charakteru tak dynamicznego. W obszarze edukacji, obok znanych, tradycyjnych rozwiązań coraz częściej i śmielej występują innowacyjne metody wynikające z rewolucji informacyjnej. Nowe technologie informacyjne będą już wkrótce stanowić niezwykle skuteczne narzędzie wspomagania i usprawniania różnorodnych działań podejmowanych w obszarach aktywności pedagogicznej. Dzięki nim wiele przedmiotów w szkole wcale nie musi być nudnym przekazem dużej ilość informacji. Podstawową wiedzę informatyczną można bowiem będzie zdobyć w sposób łatwy i przyjemny, niejako przy okazji zabawy. W konsekwencji pozwoli to na efektywniejsze przygotowanie człowieka do jego funkcjonowania w informacyjno-komunikacyjnym świecie.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na coraz częściej pojawiające się formy przemocy wśród dzieci i młodzieży, które przybierają charakter zbliżony do wyrafinowanych metod terroru psychicznego oraz emocjonalnego. Cyberprzemoc jest w tej kwestii jednym z najpoważniejszych zagrożeń, a jej zasięg stale rośnie, jakby dotrzymując tempa coraz sprawniejszym młodocianym użytkownikom mediów elektronicznych. Pozornie niegroźne przypadki przemocy w sieci mają często tragiczny finał. Dzieci nie uświadamiają sobie, jak krzywdzące mogą być działania podejmowane on-line, a ofiary cyberbullingu pozostawione sam na sam z problemem, często nie potrafią sobie z nim poradzić. Cyberprzemoc staje się źródłem irytacji i zawstydzenia, a nastoletnie ofiary bardzo rzadko informują o aktach przemocy osoby dorosłe. Zastraszanie i szykanowanie pojedynczych uczniów skutkuje obniżeniem u nich pewności siebie i utratą wiary we własne możliwości, co z kolei przekłada się na spadek motywacji do nauki. Osoby doświadczające cyberprzemocy ze strony szkolnych kolegów pragną maksymalnej anonimowości i na wszelkie sposoby unikają publicznej aktywności nawet, gdy ceną za to jest spadek wyników w nauce. Tendencja ta nie zanika nawet wtedy, gdy sprawcą agresji jest ktoś obcy, gdyż kompromitujące treści i tak z reguły trafiają do szkolnej społeczności.

Dlatego celem proponowanego konferencyjno-seminaryjnego spotkania jest lepsze zrozumienie niezmiernie aktualnej problematyki związanej z szeregiem szans i zagrożeń cyberprzestrzeni. Tego typu analiza naświetli pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii, przede wszystkim zaś umożliwi wyciągnięcie w tym zakresie wniosków na przyszłość.

Priorytet: wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Obszar:

 • profilaktyka, bezpieczeństwo, wychowanie,
 • specjalne potrzeby edukacyjne,
 • technologia informacyjna,
 • edukacja społeczna.

Instytucje: szkoły podstawowe, gimnazja.

Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów, bibliotekarze, pedagodzy i psycholodzy

Cel:

WIEDZA

 • zaznajomienie nauczycieli z podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami związanymi z tematyką szans i zagrożeń cyberprzestrzeni.

KOMPETENCJE

 • rozwijanie zainteresowań informatycznych nauczycieli przez wskazanie w jaki sposób komputer może być narzędziem pożytecznym lub niebezpiecznym w pracy, nauce, zabawie;
 • wdrażanie do wykorzystania komputera jako środka dydaktycznego wnoszącego nową jakość do szkoły na każdym etapie nauczania;
 • wskazanie na ważność doboru właściwego oprogramowania zarówno edukacyjnego jak i chroniącego komputer przed cyberatakami.

POSTAWA

 • wdrażanie do pracy samokształceniowej w pracy z komputerem.

Tematyka:

Celem warsztatowo-seminaryjnego spotkania jest poznanie i pogłębienie wiedzy na temat:

 • problematyki związanej z szeregiem szans i zagrożeń cyberprzestrzeni,
 • bezpiecznych sposobów wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu,
 • sposobów wyszukiwania w Internecie informacji potrzebnej do lekcji, oceny jej wartości i właściwego jej przekazania,
 • efektywnych metod korzystania z multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji podczas nauczania i uczenia się,
 • nowych tendencji w nauczaniu – przede wszystkim nauczania aktywnego, poznanie dostępnych przez WWW zasobów służących takiemu nauczaniu.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Sebastian Koczy
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137
e-mail:

 

Opublikowano 14 marca 2018
Zarchiwizowano 5 kwietnia 2018
Wróć