Zapraszamy na warsztaty doskonalące: Diagnoza potencjału uczniów – zastosowanie Skali Zdolności Specjalnych oraz Kwestionariusza Osobowości i Myślenia Twórczego w pracy szkolnego doradcy zawodowego.

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są do psychologów, pedagogów szkolnych, osób, które podejmują w szkole działania z zakresu doradztwa zawodowego doradców zawodowych, którzy chcieliby doskonalić swój warsztat pracy.

Termin spotkania: 19 marca i 17 kwietnia 2018 w godzinach 15:00 – 18:30

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

 

Warsztaty adresowane są do osób pragnących:

  • wyposażyć swój warsztat pracy w nowe narzędzie diagnostyczne spełniające standardy psychometryczne,
  • doskonalić swoje umiejętności w zakresie diagnozowania potencjału edukacyjno – zawodowego uczniów,
  • wspierać uczniów w formułowaniu i realizacji celów edukacyjno – zawodowych,

Szkolenie ma na celu doskonalenie warsztatu diagnostycznego osób zajmujących się organizacją doradztwa zawodowego w szkole.

Skala Zdolności Specjalnych jest przeznaczona do pomiaru zmiennych ważnych w działalności zawodowej i planowaniu ścieżki kariery. Może mieć zastosowanie w diagnozie indywidualnej i badaniach grupowych wśród uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Skala oparta jest na założeniach teorii wielorakich inteligencji H. Gardnera z uzupełnieniami Armstronga, Zohar i Marshalla, Tuppera i Emmonsa. W odróżnieniu od klasycznych teorii zdolności jest to teoria bardzo optymistyczna, ponieważ zakłada, że każdy posiada indywidualny potencjał, który może rozwijać. Co ważne teoria ta zakłada również, że możemy nie tylko wykorzystywać wrodzony nam potencjał, ale również rozwijać te potencjały, które mamy rozwinięte w mniejszym stopniu. Tym bardziej wydaje się zasadnym korzystanie z tej teorii w poradnictwie skierowanym do dzieci i młodzieży. Posiadany profil inteligencji wyznacza sposób rozwiązywania problemów i osiągania celów, wyznacza też więc wybór ścieżki kształcenia i ma wpływ na karierę zawodową. W procesie diagnozy dokonujemy oceny poziomu poszczególnych typów inteligencji i określamy profil inteligencji dla ucznia. Z uwagi na krytykę z jaką spotkało się używanie przez Gardnera określenia "inteligencje" autorki testu zastąpiły to określenie terminem "zdolności specjalne".

Doradcy zawodowi często w swojej pracy posługują się różnymi adaptacjami narzędzi opartych na teorii Gardnera. W przeciwieństwie do innych tego typu narzędzi, które raczej mają charakter testów, które uznać można za "psychozabawę" narzędzie to spełnia standardy psychometryczne. Warto je więc wprowadzić do swojego warsztatu pracy z uwagi na jego rzetelność.

Całości poruszanych tematów uzupełnia część poświęcona wykorzystaniu Kwestionariusza Osobowości i Myślenia Twórczego przeznaczonego do pomiaru zmiennych ważnych w działaniu twórczym i warunkujących postawy wobec działalności twórczej młodzieży. Narzędzie może być wykorzystywane w badaniach służących wstępnej orientacji w potencjale sprzyjającym wykonywaniu określonych zawodów wymagających myślenia twórczego. Kwestionariusz służy do diagnozy siedmiu wymiarów osobowości twórczej oraz trzech wymiarów myślenia twórczego. Narzędzie ma charakter niespecyficznych co pozwala na jego stosowanie nie tylko w doradztwie zawodowym ale również w innych obszarach diagnostycznych.

Szkolenie składa się z dwóch części: pierwszej – teoretycznej, wprowadzającej do wykorzystania obu narzędzi oraz drugiej praktycznej służącej analizie zebranych danych. Dlatego ważne będzie, aby uczestnicy w czasie pomiędzy kolejnymi spotkaniami zebrali materiał diagnostycznych w swojej szkole.

 

Prowadząca:

Barbara Ostafińska-Molik – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Teorii Wychowania i Opieki. Z wykształcenia pedagog, socjolog i terapeuta pedagogiczny. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się między innymi wokół postrzegania rzeczywistości społecznej przez jednostkę, diagnozy pedagogicznej oraz metodologii badań społecznych, pomiaru, analizy i interpretacji danych. Brała udział w wielu projektach dedykowanych powstawaniu narzędzi diagnostycznych. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w zakresie pomiaru, min. ukończyła szkolenia na Uniwersytecie Michigan (USA) czy Uniwersytecie Essex (UK).

Kurs jest kursem doskonalącym i nie nadaje kwalifikacji w zakresie doradztwa zawodowego.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 80 zł

Termin płatności: 16 marca 2018 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Ewa Kustwan-Mróz

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Opublikowano 14 lutego 2018
Zarchiwizowano 19 marca 2018
Wróć