Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Jak przeciwdziałać dyskryminacji, czyli edukacja włączająca w praktyce

Kod szkolenia: 12D/13

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 10 stycznia 2018 r. (środa)

Spotkanie nr 2: 21 lutego 2018 r. (środa)

Spotkanie nr 3: 14 marca 2018 r. (środa)

Spotkanie nr 4: 18 kwietnia 2018 r. (środa) 11 kwietnia 2018 r. (środa)

Spotkanie nr 5: 16 maja 2018 r. (środa)

 

Prowadzący: Anna Dzięgiel

Podczas spotkań prowadzonych metodami warsztatowymi uczestnicy otrzymają praktyczne narzędzia umożliwiające integrację zespołu klasowego oraz efektywne przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w zespole klasowym, zgodnie z V i V priorytetem polityki oświatowej państwa Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły oraz Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Spotkanie 1
Temat: Tworzenie tożsamości grupowej.
Warsztaty poświęcone integracji zespołu klasowego oraz zagadnieniom wpływu tożsamości na funkcjonowanie w grupie; związek tożsamości pierwotnej z dyskryminacją.

Spotkanie 2
Temat: Przeciwdziałanie negatywnym stereotypom i uprzedzeniom.
Warsztaty dotyczące praktycznych metod zapobiegania negatywnym stereotypom w zespole klasowym – wykorzystanie materiałów filmowych.

Spotkanie 3
Temat: Mechanizmy dyskryminacji.
Przedstawienie piramidy dyskryminacji i jej przejawów w życiu społecznym – wykorzystanie materiałów filmowych i publikacji.

Spotkanie 4
Temat: Przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji.
Warsztaty z wykorzystaniem gier symulacyjnych; tworzenie szkolnych kodeksów równego traktowania.

Spotkanie 5
Temat: Zapobieganie mowie nienawiści.
Warsztaty poświęcone zjawisku hejtu w internecie – wykorzystanie publikacji i materiałów filmowych.

 

O prowadzącym:

Anna Dzięgiel – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis; filolog – filologia słowiańska i polska – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny); 25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczyciel dyplomowany, kierownik kursów kwalifikacyjnych z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego, koordynator kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trener edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej. Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, przeciwdziałanie dyskryminacji.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 125 zł

Termin płatności: 3 stycznia 2018 r.

 

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 12 kwietnia 2018
Zarchiwizowano 23 września 2018
Wróć