Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Od propozycji... do działania – jak zachęcić dziecko do kreatywnej i twórczej pracy

Kod szkolenia: 12D/7/2

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 4 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej, szkoły specjalnej.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 27 lutego 2018 r. (wtorek)

Spotkanie nr 2: 13 marca 2018 r. (wtorek)

Spotkanie nr 3: 10 kwietnia 2018 r. (wtorek)

Spotkanie nr 4: 15 maja 2018 r. (wtorek)

 

Prowadzący: Gabriela Niemiec

 

Zabawa jest podstawową formą działalności dziecka. Zabawa – uczy, i odwrotnie, podczas nauki można się bawić. Jest ona skutecznym środkiem wzmacniającym zainteresowania dzieci i uczniów. W pedagogice stosowano dotychczas zabawę jako metodę w pracy przede wszystkim z dziećmi młodszymi i młodzieżą, najczęściej w formach pozaszkolnych. Obecnie pedagodzy zabawy powołują się na psychologiczne uzasadnienia zabawy w rozwoju jednostki i grupy, a zwłaszcza na jej znaczenie w psychoterapii. Znajduje więc ona zwolenników także podczas zajęć szkolnych i przedszkolnych. Posługuje się różnymi środkami, takimi jak: słowo pisane i mówione, gest, ruch, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk, odgrywanie ról, pantomima. Spełnia funkcję pomocniczą w procesie kształcenia i rozwoju zarówno intelektualnego, jak i fizycznego.

Uczenie się przy pomocy zabaw, jak pisze W. Hemmerling, wyzwala radość i chęć wykonywania zadań szkolnych i wpływa na rozwijanie twórczych postaw poznawczych dzieci. Rozwija silne emocje. Zapobiega pogłębianiu się trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych takich jak: mówienie, czytanie, pisanie i liczenie. Zabawy można z wielkim powodzeniem stosować również na zajęciach kompensacyjno- korekcyjnych, usprawniających.

 

Tematyka spotkań:

Spotkanie 1
Temat: Ruszam się i uczę – zabawy grafomotoryczne.
Warsztat poświęcony poznaniu ćwiczeń grafomotorycznych przygotowujących do nauki czytania i pisania; usprawnianiu u dzieci motoryki małej i dużej; usprawnianiu koordynacji ruchowej, wzrokowej i słuchowej; usprawnianiu precyzji ruchów dłoni.

Spotkanie 2
Temat: Gra planszowa w przedszkolu i klasach początkowych.
Warsztat poświęcony problematyce wprowadzania w tematykę gier i zabaw matematycznych dla dzieci; zastosowania i wykorzystania gier planszowych na zajęciach w przedszkolu i szkole; konstruowania gry planszowej i wspólnej zabawy – grania w zbudowaną grę.

Spotkanie 3
Temat: Techniki Celestyna Freineta w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Warsztat poświęcony wprowadzeniu do pedagogiki Celestyna Freineta; poznaniu technik freinetowskich, pozwalających na rozwijanie umiejętności wyrażania własnych poglądów, krytycznego myślenia, łączenia wiedzy z doświadczeniem, rozwijanie swobodnej ekspresji: słownej, ruchowej, plastycznej, technicznej, muzycznej; wykorzystaniu technik w pracy z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi.

Spotkanie 4
Temat: Koło – zabawy matematyczno-konstrukcyjne.
Warsztat poświęcony poznaniu zabaw konstrukcyjnych techniką orgiami, na bazie koła; wykorzystaniu zabawy jako przygotowania do nauki czytania i pisania; kształtowania pojęć matematycznych; poznaniu zabaw muzyczno-ruchowych, językowych, matematycznych; wierszyków związanych z kołem.

 

Krótka notka o prowadzącym:

Gabriela Niemiec – nauczyciel dyplomowany; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od 30 lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji przedszkolnej traktuje jako własną pasję.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 20 lutego 2018 r.

 

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 19 września 2017
Zarchiwizowano 23 września 2018
Wróć