Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Przygotowanie szkoły do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promującą Zdrowie

Kod szkolenia: 12D/6/1

 

Informacja dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa trzy spotkania seminaryjno-warsztatowe.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 5 października 2017 r. (czwartek)

Spotkanie nr 2: 30 listopada 2017 r. (czwartek)

Spotkanie nr 3: do indywidualnego ustalenia z prowadzącym szkolenie

Spotkanie nr 4: Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji – odbywa się na terenie szkoły/placówki z udziałem zaproszonych gości – termin do ustalenia z wojewódzkim koordynatorem

 

Prowadzący: Tomasz Wojtasik, Grażyna Skirmuntt

 

Tematyka:

Warunkiem otrzymania Krajowego Certyfikatu SzPZ jest przeprowadzenie w placówce procedury autoewaluacji działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
W chwili obecnej dostępne są procedury autoewaluacji TYLKO dla szkół.
Trwają prace nad narzędziami dla przedszkoli.
Niestety nie ma również narzędzi dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych oraz szkół policealnych.

Podczas zajęć przeprowadzimy uczestników przez całą procedurę autoewaluacji pracy macierzystej szkoły/placówki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Końcowym produktem seminarium będzie pełna dokumentacja szkoły/placówki umożliwiająca ubieganie się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie i złożenie dokumentacji w terminie do 15 stycznia 2018 r.
To oznacza, że w zajęciach mogą uczestniczyć przedstawiciele szkół, które do dnia 31 grudnia 2017 roku roku będę spełniać wszystkie warunki formalne ubiegania się o Krajowy Certyfikat.

Istotnym kryterium udziału jest wymóg sformułowany przez Centralną Kapitułę w następujący sposób:
Po upływie minimum 3 lat przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – licząc od daty przyznania Certyfikatu – szkoła/placówka może ubiegać się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Procedurę autoewaluacji można rozpocząć przed wygaśnięciem terminu ważności Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W praktyce oznacza to, że w zajęciach mogą brać udział przedstawiciele szkół, którym 31 grudnia 2017 roku upływa co najmniej trzy lata od daty otrzymania Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Data wręczenia Certyfikatu jest zakodowana w jego numerze. Numer certyfikatu składa się z trzech liczb, gdzie druga liczba oznacza miesiąc wręczenia, a trzecia liczba oznacza rok wręczenia.
Np. Certyfikat nr 288/01-2013 został wręczony szkole/placówce w styczniu 2013 roku.

 

Uwaga szkoły z Certyfikatem 2. Stopnia lub prolongatą Certyfikatu: liczy się data wręczenia pierwszego Certyfikatu, jaki otrzymaliście od nas.

 

Przypominamy, że kryteria przynależności do sieci oraz otrzymywania poszczególnych rodzajów certyfikatów znajdują się na stronie internetowej projektu www.metis.pl/zdrowie/

 

 

Spotkanie 1
Temat: Procedura ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Standardy, narzędzia do autoewaluacji, arkusze zbiorcze i raporty.

Spotkanie 2
Temat: Przygotowanie wniosku o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Przygotowanie publicznej prezentacji wyników autoewaluacji.

Spotkanie 3
Temat: Konsultacje indywidualne dla zespołów. Sprawdzanie pełnej dokumentacji poszczególnych szkół i placówek.

Spotkanie 4
Temat: Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji – odbywa się na terenie szkoły/placówki z udziałem zaproszonych gości – termin do ustalenia z wojewódzkim koordynatorem

 

Krótkie notki o prowadzących:

Grażyna Skirmuntt - absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mam 31-letnie doświadczenie prowadzenia w szkole zajęć z biologii, wychowania do życia w rodzinie i przyrody (głównie w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym) oraz 15-letnie w pełnieniu funkcji doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych. Autorka programów nauczania, podręczników, scenariuszy lekcji i innych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.
Biologia i uczenie (się i innych) to mój sposób na życie. Obie dziedziny dostarczają mi wiele inspiracji, nie tylko zawodowych.

Tomasz Wojtasik - psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną, członek Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego projekt Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Pracuje w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.
Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na wielokulturowość II, trener edukacji Hero Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 28 września 2017 r.

 

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 19 września 2017
Zarchiwizowano 23 września 2018
Wróć