Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Moje i Twoje emocje – kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci 5-6 letnich

Kod szkolenia: 12D/3

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Adresaci (do wyboru): nauczyciele wychowania przedszkolnego grup wiekowych dzieci 5-6 letnich.

 

Miejsce zajęć:

(Spotkanie 1)
Kino Kosmos – Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Sokolska 66

(Spotkania 1-5)
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 19 października 2017 r. (czwartek)

Spotkanie nr 2: 16 listopada 2017 r. (czwartek)

Spotkanie nr 3: 14 grudnia 2017 r. ( czwartek)

Spotkanie nr 4: 18 stycznia 2018 r. (czwartek)

Spotkanie nr 5: 26 kwietnia 2018 r. (czwartek)

 

Prowadzący: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, dr Aleksandra Kruszewska

 

Powiększająca się odsetek dzieci z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi, szybkie tempo przemian społecznych zmienia jakość życia człowieka co w szczególności dotyka najmłodsze dzieci. Implikuje potrzebę poszukiwaniem efektywnych sposobów kształtowania umiejętności życiowych wykorzystując najnowszą wiedzę psychologiczno-pedagogiczną. Wyposażenie dziecka w umiejętności życiowe w tym kompetencji społeczno-emocjonalnych jest gwarancją ich prawidłowego funkcjonowania w życiu. Jest to zatem ważne zadanie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Założeniem projektu jest przygotowanie nauczycieli do realizacji z dziećmi programu edukacji społeczno-emocjonalnej pt. Moje i Twoje emocje – kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci 5-6 letnich.
Projekt koncentruje się na wyposażeniu nauczycieli wychowania przedszkolnego w wiedzę i umiejętności umożliwiające im skuteczną pracę nad rozwijaniem u dzieci kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz umiejętności diagnozy rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci. W szczególności chodzi o: kompetencje progowe, czyli wiedzę i umiejętności specjalistyczne, jaki i kompetencje wyróżniające, tzn. motywację, zaangażowanie, umiejętności kierowania i wpływania na dzieci, czyli tzw. kompetencje społeczno-emocjonalne.
W trakcie realizacji projektu nauczyciele otrzymają gotowe pakiety zawierające scenariusze zajęć zawierające ciekawe rozwiązania w omawianym obszarze. Zajęcia mają również służyć rozwojowi osobistemu nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz inspirować do poszukiwania własnych rozwiązań.

Celem jest również wymiana doświadczeń, czyli dzielenie się tzw. dobrymi praktykami w tym zakresie. Będzie to podstawą do modyfikacji i ulepszenia programu. Kompleksowe podejście badawczo – wdrożeniowe stanowi podstawę do opracowania skutecznego modelu pracy z dziećmi w obszarze kształtowania ich kompetencji społeczno-emocjonalnych. Zgromadzony materiał badawczy pozwoli również na opracowanie materiałów naukowych i metodycznych. Będzie podstawą do rekonstrukcji systemu doskonalenia rzeczowo-metodycznego nauczycieli, aby uwzględniała rzeczywistych oczekiwania pedagogów oraz potrzeby dzieci.

 

Spotkanie 1: Tomasz Wojtasik, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Temat: Moje i Twoje emocje – kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci 5-6 letnich.
Krótki opis: Zapoznanie z założeniami, celami i sposobem realizacji projektu " Moje i twoje emocje".
Projekcja filmu "W głowie się nie mieści" reż. Peter Docter – wykorzystanie filmu do przeprowadzenia zajęć z edukacji społeczno-emocjonalnej.

Spotkanie 2: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Temat: Z kangurkiem Bubusiem w świat emocji.
Krótki opis: Zapoznanie z maskotką emocji występującą w projekcie "Moje i Twoje emocje". Wykonanie wzoru maskotki z filcu. Rola i znaczenie rodziców w edukacji emocjonalnej dzieci – jak pracować z rodzicami.

Spotkanie 3: dr Aleksandra Kruszewska, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Temat: Dzieci i ich emocje – w stronę inteligencji emocjonalnej.
Krótki opis: Wykład nt. rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci przedszkolnych. Etapy rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci oraz czynniki wpływające i wspierające ten rozwój. Warsztaty: Przykłady realizacji zajęć z edukacji społeczno-emocjonalnej.

Spotkanie 4: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Temat: Naucz mnie przezywać emocje – jak sobie radzić ze złością.
Krótki opis: Prelekcja skąd się bierze złość i jak sobie z nią radzić. Warsztaty: trening radzenia sobie ze złością – jak pracować z dziećmi.

Spotkanie 5: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Temat: Okiełznane emocje.
Krótki opis: Celem zajęć jest podsumowanie realizacji projektu wymiana doświadczeń z realizacji zajęć.

 

Krótka notka o prowadzących:

dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, nauczyciel praktyk w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Główne zainteresowania badawcze przedszkolna i wczesnoszkolna edukacja zdrowotna, kształtowanie umiejętności życiowych dzieci, innowacje pedagogiczne i innowacyjne metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Jest inicjatorem oraz realizatorem działań na rzecz promocji zdrowia w środowisku szkolnym i miejskim. Prowadzi ze studentami i nauczycielami liczne warsztaty i seminaria. Jest autorką opracowań i artykułów poświęconych m.in. edukacji zdrowotnej.

dr Aleksandra Kruszewska, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Główne zainteresowania badawcze i naukowe ogniskują się wokół dojrzałości i gotowości szkolnej dzieci kończących roczne przygotowanie przedszkolne. Szczególną uwagę poświęca emocjom, uczuciom i społecznym zachowaniom emocjonalnym przejawianym przez dzieci na progu szkolnym. Od lat prowadzi badania poświęcone umiejętnościom i kompetencjom społecznym i emocjonalnym dzieci sześcioletnich w kontekście ich wcześniejszego podjęcia nauki w klasie pierwszej. Jest autorką licznych opracowań o charakterze teoretycznym i empirycznym.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 125 zł

75 zł – płatne do 12 października 2017 r. oraz
50 zł – płatne po  1 stycznia 2018 r.

 

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 19 września 2017
Zarchiwizowano 23 września 2018
Wróć