Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Prześladowanie szkolne i wykluczenie z grupy rówieśniczej – konsekwencje dla uczniów, mechanizmy wyłaniające agresora i kozła ofiarnego oraz sposoby zapobiegania. Tworzenie zintegrowanych systemów zapobiegania przemocy -partycypacja uczniów.

Kod szkolenia: 12D/2

 

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe odbywające się w ramach cyklu dla nowych uczestników projektu.

 

Miejsce zajęć:

Muzeum Historii Katowic – Dział Grafiki im. Pawła Stellera
Adres: Katowice, ul. Kościuszki 47 (skrzyżowanie z ul. Rymera)

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 19 lutego 2018 r. (poniedziałek)

Spotkanie nr 2: 26 lutego 2018 r. (poniedziałek)

Spotkanie nr 3: 12 marca 2018 r. (poniedziałek)

Spotkanie nr 4: 19 marca 2018 r. (poniedziałek)

 

Prowadzący: dr Małgorzata Golonka-Wójcik

 

Opis zajęć

Moduł 1

W module pierwszym wspólnie zastanowimy się nad zjawiskiem prześladowania w szkole, spróbujemy określić w którym momencie kończą się nieszkodliwe żarty, a zaczyna prześladowanie i kto tak naprawdę ma o tym decydować. Potraktujemy prześladowanie jako zjawisko grupowe, bazując na badaniach pokazujących, że w 80% sytuacji agresorzy podejmują działanie w obecności świadków. Zwrócimy uwagę na teorię i praktykę hierarchizacji grupy oraz dynamiki klasy szkolnej w świetle Teorii Dominacji, która podaje powody dla których agresor prześladuje ofiarę/ofiary. Przyjrzymy się także procesom wykluczania jednostek z grupy rówieśniczej – jak, kogo i z jakiego powodu wyklucza się z grupy rówieśniczej. Dzięki wynikom najnowszych badań rozważymy to zjawisko w punktu widzenia uczniów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. Postaramy się przeanalizować sytuacje wykluczania i prześladowania w realu oraz internecie przyglądając się konkretnym reakcjom świadków i wpływem jaki mają na agresorów i ofiary. Zastanowimy się jak Efekt Widza i zjawisko Ignorancji Pluralistycznej działa w klasie i jak można im przeciwdziałać. Skupimy się na świadkach prześladowania, wykluczania i agresji szkolnej. Skorzystamy z doświadczeń twórców programu KiVa, którzy doszli do wniosku że łatwiej jest stworzyć taki kontekst klasy w którym prześladowanie po prostu się nie opłaca, niż pracować nad podejściem i zachowaniami agresorów. Aby to zrobić należy przede wszystkim zrozumieć dlaczego nawet ci uczniowie którzy nie popierają agresji biernie przyglądają się prześladowaniu innych i nie sprzeciwiają się agresorom, z czasem nawet wzmacniają agresywne zachowania

Moduł 2

Moduł drugi zostanie poświęcony analizie przypadków prześladowania rówieśniczego. Spróbujemy wspólnie określić przyczyny zaistniałej sytuacji i podejmiemy próbę zaplanowania odpowiednich działań. Zapoznamy się także z projektami w których uczniowie sami zdiagnozowali sytuacje przemocowe we własnych klasach, zaprojektowali i przeprowadzili interwencje.

Moduł 3

W module trzecim przeanalizujemy wyniki badań dotyczących tego w jaki sposób uczniowie postrzegają działania nauczycieli oraz jak sami nauczyciele widzą swoje możliwości, wyzwania i przeszkody. Zajmiemy się także błędami popełnianymi przez wychowawców i nauczycieli, które przyczyniają się do występowania lub nasilenia zachowań prześladowczych. Postaramy się wspólnie stworzyć "przepis" – czego nauczyciel robić NIE powinien.

Moduł 4

Omówimy dobre praktyki stosowane w szkołach w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom grupowym, budowania zgranego zespołu i dobrej relacji nauczyciel-uczniowie. Omówimy kilka technik i metod takich jak: Photovoice, Drużyny antyprzemocowe, aplikacje do zgłaszania incydentów i problemów etc.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 12 lutego 2018 r.

 

Opublikowano 18 września 2017
Zmieniono 9 lutego 2018
Zarchiwizowano 23 września 2018
Wróć