W roku szkolnym 2016/2017 odbyło się 10 zaplanowanych comiesięcznych spotkań zespołu doradców metodycznych.

Poza 5 doradcami powołanymi przez gminy, w spotkaniach systematycznie brało udział 4 koordynatorów i liderów grup wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych.

 

W trakcie roku szkolnego odbyły się spotkania o następującej tematyce:

 1. Spotkanie wrześniowe:
  1. organizacja nowego roku szkolnego,
  2. analiza zadań i priorytetów polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny,
  3. określenie tematów poszczególnych spotkań,
  4. przedstawienie założeń pilotażowego programu przeciwdziałania przemocy w szkole oraz określiła zasady współpracy przez dr Małgorzatę Wójcik, adiunkt Uniwersytetu SWPS w Katowicach, w ramach współpracy z doradcami.
 2. W październiku – odbyło się spotkanie przedstawicielami wydziałów edukacji j.s.t doradców metodycznych oraz ich dyrektorów szkół. Dyrekcja ROM-E Metis przedstawiła zasady współpracy ośrodka z organami prowadzącymi w bieżącym roku szkolnym w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej.
  Następnie dr Małgorzata Wójcik omówiła realizację programów profilaktycznych w szkołach, p. Ewa Fiedziukiewicz – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach zaprezentowała organizację pracy świetlicy szkolnych zgodnie z przepisami prawa.
 3. W listopadzie i grudniu spotkania poświęciliśmy następującym zagadnieniom:
  1. analiza obowiązującej dokumentacji pedagoga szkolnego: podstawa prawna tej dokumentacji,
  2. dokumentacja dodatkowa wynikająca z potrzeb pedagoga,
  3. analiza dzienników pracy pedagoga i psychologa szkolnego.
 4. W styczniu p. Leszek Wacławczyk (lider doradców w Świętochłowicach) przeprowadził szkolenie dla naszej grupy z zakresu metod pracy z uczniem zagrożonym i niedostosowanym społecznie z uwzględnieniem pracy socjoterapeutycznej. Każdemu doradcy przekazał pakiet narzędzi do pracy z ww. uczniem na terenie szkoły.
 5. W lutym odbyło się szkolenie z zakresu "Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej – Scratch Jr" – prowadzone przez p. Sebastiana Koczego nauczyciela konsultanta w ROM-E Metis w Katowicach oraz szkolenie z zakresu "Motywowanie uczniów" – prowadzone przez dr Małgorzatę Wójcik adiunkta Uniwersytetu SWPS w Katowicach.
 6. W marcu spotkaliśmy się na konferencji organizowanej przez nasz Ośrodek pt. Od zdrowej głowy do mądrych decyzji".
  Poza tym w marcu rozpoczęły się konferencje metodyczne dla nauczycieli świetlic "Przepisy prawne i ich aktualizacja w świetle reformy edukacji a funkcjonowanie świetlic szkolnych". Ogólnie odbyło się ich 6 w następujących miastach: Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Chorzów, Gliwice i Zabrze – ta ostatnia odbyła się w kwietniu.
 7. Kwietniowe spotkanie to aktualizacja przepisów prawnych, zmiany w prawie oświatowym – reforma edukacji. Szkolenie prowadziła Ewa Fiedziukiewicz.
 8. Majowe spotkanie poświęcone zostało przeszkoleniu grupy doradców z zakresu budowania programu wychowawczo-profilaktycznego i zmian wynikających z reformy edukacji. Szkolenie prowadzili nauczyciele konsultanci ROM-E Metis w Katowicach: Bożena Bucka, Magdalena Wieczorek, Jolanta Leśniak.
 9. Czerwiec to spotkanie podsumowujące bieżący rok pracy. Uczestniczyli w nim doradcy metodyczni współpracujący cały rok z ROM-E Metis, przedstawiciele j.s.t oraz dyrektorzy szkół. Dr Małgorzata Wójcik z Uniwersytetu SWPS w Katowicach wygłosiła wykład nt. "Jak zrobić, żeby nasze motywowanie nie zdemotywowało uczniów".

Ponadto podsumowaliśmy bieżący rok pracy i ustaliliśmy, że do 10 lipca 2017 r. doradcy metodyczni przekażą sprawozdania ze swojej pracy koordynatorowi doradców z ROM-E Metis.

 

Jolanta Leśniak – koordynator grupy doradców metodycznych

Opublikowano 3 lipca 2017
Zarchiwizowano 31 grudnia 2017
Wróć