Logo Kuratorium Oświaty w Katowicach

 

NIE ODWRACAJ WZROKU! – ZJAWISKO HANDLU LUDŹMI

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi – 8747 połączeń telefonicznych, średnio 24 rozmowy dziennie z osobami potrzebującymi pomocy bądź pragnącymi uzyskać informacje i porady, 2637 konsultacji, 207 osób, korzystających z całodobowego telefonu zaufania oraz schroniska dla pokrzywdzonych, pomocy medycznej, prawnej i psychologicznej, 2/3 beneficjentów – kobiety (dane za 2014 r.).

Istotna grupa ryzyka stania się ofiarą handlu ludźmi – młodzież szkolna i akademicka.

Handel ludźmi – werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów.

 

Instytucje prowadzące działania zapobiegające i zwalczające handel ludźmi, świadczące pomoc ofiarom (Krajowy Plan Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018 przyjęty przez Radę Ministrów):

  • Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi;
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – główny koordynator polityki państwowej wobec handlu ludźmi;
  • Policja, Prokuratura, Straż Graniczna;
  • Wojewódzkie Zespoły do Walki z Handlem Ludźmi;
  • Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi;
  • organizacje pozarządowe.

 

Działania w woj. śląskim – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach:

  • strona internetowa poświęcona problematyce handlu ludźmi w ramach serwisu internetowego ŚUW – http://handelludzmi.slask.eu;
  • zakładka "Bezpieczne wyjazdy";
  • przyjmowanie interwencji (całodobowo), przekazywanie spraw interwencyjnych do właściwych podmiotów;
  • organizacja spotkań informacyjnych, poświęconych problematyce handlu ludźmi.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu – prelekcje dla młodzieży w szkołach na terenie województwa śląskiego.

Kuratorium Oświaty w Katowicach – organizacja konferencji, kampanii, publikacje na stronie internetowej.

 

Publikacje krajowe: www.handelludzmi.eu

Infolinia dla ofiar handlu ludźmi – policyjna tel. 664 974 934, Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi tel. 22 628 01 20 (całodobowo).

 

Do pobrania:

Bezpieczna praca (1.06 MB)

Bezpieczna praca za granicą (1.57 MB)

Unijne prawa ofiar handlu ludźmi (335.97 KB)

Ulotka Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi (632.12 KB)

Problem handlu dziećmi w Polsce i na świecie (576.36 KB)

Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi (509.08 KB)

Opublikowano 16 lutego 2017
Zarchiwizowano 29 grudnia 2017
Wróć