Szczególnie ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole podstawowej odgrywać ma edukacja zdrowotna. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, stosowania profilaktyki. (...) Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły mają tworzyć spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
(źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podstawa-programowa-i-ramowe-plany-nauczania-prezentacja.html)

Szkoła, niezależnie od zmian, których doświadcza, była, jest i zapewne będzie odpowiedzialna za kształtowanie postaw prozdrowotnych i rozwijanie u uczniów odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Gorąco zachęcamy nauczycieli wszystkich specjalności, wychowawców, psychologów i pedagogów do udziału w pierwszym spotkaniu z cyklu "Profilaktycznie aktywni". W czasie spotkania podejmiemy, w oparciu o studium przypadku, temat skuteczności działań wychowawczo-profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, zastanowimy się także nad siłą stereotypów wpływających na naszą postawę wobec problematyki HIV/AIDS.

Opublikowano 9 stycznia 2017
Zarchiwizowano 25 stycznia 2017
Wróć