Logo: Filmoteka Szkolna

 

Można jeszcze dołączyć do grupy warsztatowej z zakresu wiedzy o filmie i wykorzystania jej w ramach programów nauczania. Warsztaty bazują na programie Filmoteka Szkolna prowadzonego przez Filmotekę Narodową przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Warsztaty są zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2016/2017 – 1 i 3 priorytetem MEN (Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, Kształtowanie postaw dzieci i młodzieży).

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, wychowawców, bibliotekarzy, instruktorów domów kultury

Termin spotkań:

 • 22 listopada 2016 r. w godz. 15:00 – 18:30, miejsce: siedziba ROM-E Metis w Katowicach
 • 2 grudnia 2016 r. w godz. 15:00 – 18:30, miejsce: siedziba ROM-E Metis w Katowicach
 • 17 grudnia 2016 (sobota) w godz. 9:00 – 16:00, miejsce: filia ROM-E Metis w Bytomiu

 

Część I - Różne oblicza sąsiedztwa i różne środki wyrazu filmowego

 • zastanowimy się nas sposobem pokazywania sąsiedztwa w literaturze i filmie (zarówno polskim jak i światowym);
 • nauczymy się jak wykorzystywane są plany filmowe, jazdy kamer, zastanowimy się nad funkcją muzyki, dźwięku, koloru i światła w filmowej opowieści;
 • wspólne wygenerujemy pomysły na wykorzystanie "tematów zza okna" na szkolnych lekcjach.

Część II - Narracja i kino gatunków

17 grudnia 2016 (sobota) godz. 9:00 – 16:00 – filia ROM-E Metis w Bytomiu

 • poznamy podstawowe zasady filmowej narracji (od ekspozycji, punktów zwrotnych, punktu kulminacyjnego do rozwiązania i wybrzmienia) oraz różne oblicza filmowego narratora;
 • zastanowimy się, czym są gatunki filmowe na podstawie kina superbohaterskiego i kina gangsterskiego;
 • dowiemy się jak łączyć komiks z twórczością Szekspira (popkultura, a sztuka wysoka);
 • zrobimy bilans zysków i start związanych z wejściem do fikcyjnego świata animacji.

 

Dodatkowo w czasie warsztatów dowiedzą się Państwo jak wykorzystać materiały, które oferuje program Filmoteka Szkolna – jak korzystać ze strony filmotekaszkolna.pl (w szczególności z panelu dla nauczycieli i uczniów) oraz jak wykorzystać filmowy box dvd Filmoteki Szkolnej.

 

O prowadzącym:

Zdjęcie: Dobromiła DelugaDobromiła Deluga – animatorka kultury i filmoznawca, na co dzień koordynatorka Sali Teatralno-kinowej Pałacu Młodzieży w Katowicach, gdzie w ubiegłym roku prowadziła Salon Kina Polskiego diagnozując stan polskiej kinematografii po 1989 roku, napisała prace o "Możliwościach włączania filmu współczesnego w szkolne programy edukacji" (Uniwersytet Jagielloński) oraz o stosunku młodzieży do wartości zawartych w filmie Krzysztofa Kieślowskiego "Krótki film o miłości" (Uniwersytet Śląski). Śledzi zarówno kolejne odsłony filmów o agencie 007, seriale o superbohaterach jak i lubuje się w filmach Jima Jarmuscha i Bela Tarra. Od 2016 roku wędrująca filmoznawczymi Filmoteki Szkolnej, która z radością zagości w szkole na warsztatach z młodzieżą.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Beata Cielecka:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

 

Warsztaty a podstawa programowa – język polski i wiedza o kulturze – liceum:

Całość warsztatów:

 • porównuje funkcjonowanie tych są mych motywów w różnych utworach literackich; (PP)
 • wskazuje zastosowane w utworze środki wyrazu artystycznego i ich funkcje (po znane wcześniej, a ponadto: oksymorony, synekdochy, hiperbole, elipsy, paralelizmy) oraz inne wyznaczniki poetyki danego utworu (z zakresu pod staw wersyfikacji, kom pozycji, genologii) i określa ich funkcje;
 • tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych za sad logiki i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem użyteczności w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady ilustrujące wywód myślowy, prze prowadza prawidłowe wnioskowanie);
 • analizuje film lub analizuje spektakl teatralny, posługując się podstawowymi pojęciami z zakresu właściwej dziedziny sztuki;
 • wypowiada się na temat dzieła sztuki, używając pojęć zarówno swoistych dla poszczególnych sztuk, jak i wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca, odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium).

Część I - różne oblicza sąsiedztwa, różne środki wyrazu filmowego:

 • porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i różne);
 • czyta utwory stanowiące konteksty dla tekstów kultury poznawanych w szkole; (PR)
 • wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. słowa- klucze, wyznaczniki kompozycji); (PP)
 • konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury np. plastycznymi, teatralnymi, filmowymi; (PR)
 • dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne;
 • dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości i miłosierdzia) oraz rozumie źródła tych konfliktów;
 • poznaje teksty w całości lub fragmentach – użyte teksty pochodzić będą z podstawy programowej.

Część II - narracja i kino gatunków:

 • rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu; (PP)
 • dostrzega związek języka z obrazem świata; (PR)
 • dostrzega przemiany konwencji i praktykę ich łączenia (synkretyzm konwencji i gatunków); (PR)
 • rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera (narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja); (PP)
 • wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. słowa-klucze, wyznaczniki kompozycji); (PP)
 • odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu;
 • dostrzega i nazywa związek między dziełem a sytuacją społeczno-historyczną i obyczajami epoki, w której powstało;
 • posługuje się pojęciami: kultura popularna, ludowa, masowa, wysoka, narodowa, zglobalizowana, subkultura w ich właściwym znaczeniu i używa ich w kontekście interpretowanych dzieł sztuki oraz praktyk kulturowych.
Opublikowano 27 października 2016
Zmieniono 25 listopada 2016
Zarchiwizowano 17 grudnia 2016
Wróć