Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Zarządzanie zachowaniem uczniów w klasie.

Kod szkolenia: 12D/18

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 5 spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Adresaci (do wyboru): nauczyciele przedszkoli i/lub nauczyciele szkół i placówek

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 9 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
Spotkanie nr 2: 6 lutego 2017 r. (poniedziałek)
Spotkanie nr 3: 27 lutego 2017 r. (poniedziałek)
Spotkanie nr 4: 27 marca 2017 r. (poniedziałek)
Spotkanie nr 5: 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek)

 

Prowadzący: Magdalena Wieczorek

Mój pierwszy dzień w szkole – moi uczniowie też są tu po raz pierwszy. Trochę się boję. Dużo ich. Co ja będę robiła przez trzy godziny, o czym mam tyle gadać?
(wychowawczyni IA)

Nowa szkoła, nowa wychowawczyni, nowi koledzy i koleżanki... Wszystko nowe. Co my tu będziemy robić tyle godzin, pewnie będą truć jak nie wiem co. Ciekawe, czy można się jakoś stąd skręcić?
(uczennica IA)

Z takimi uczuciami i emocjami uczniowie i nauczyciele przekraczają próg szkolny w pierwszym dniu nauki. Aby uniknąć takich dylematów, nie denerwować się przed każdym nowym rokiem szkolnym i nie dawać zaraz na początku uczniom czasu na nudę – warto zaplanować działania, które pozwolą wypełnić czas i twórczo go spędzić, budując tym samym relacje i integrację klasy. Zajęcia integracyjne, które prowadzimy podczas pierwszych godzin lekcyjnych, mają za zadanie lepsze poznanie się, poznanie swoich imion, zainteresowań, ale też przełamanie pierwszych lodów, tzw. bariery onieśmielenia. Nasi uczniowie powinni poczuć, że są członkami społeczności klasowej i szkolnej, i że są dla nas bardzo ważni, a my jesteśmy dla nich. Stąd na zajęcia integracyjne powinniśmy poświęcić sporo czasu.

Warto zadbać o wyznaczenie granice, ustalić z klasą co można, a czego nie wolno. Dlaczego to jest takie ważne i jak to zrobić, aby demokratycznie włączyć uczniów do pracy nad zasadami panującymi w klasie? Nauczyciele często narzekają na dyscyplinę w klasach, na to, że się nie da prowadzić lekcji, bo uczniowie zakłócają proces dydaktyczny. Proponuję im wtedy, żeby popracowali z klasą wychowawczo, poznali swoich uczniów, ich potrzeby i wyznaczyli wspólnie zasady, powiedzieli sobie co im przeszkadza, a co pomaga w budowaniu relacji w procesie wychowania i nauczania. Dali sobie czas – nauka może chwilę poczekać. Potem będzie łatwiej. W związku z tym, aby życie w klasie przebiegało bez większych zakłóceń, w harmonii i równowadze, niezbędne jest zbudowanie prawidłowych relacji ze swoimi uczniami.

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Pogodna klasa. Jak zbudować konstruktywne relacje w grupie?
Krótki opis: Część pierwsza cyklu jest poświęcona znaczeniu budowania relacji dla procesu grupowego, jaki zachodzi pomiędzy uczestnikami w grupie rówieśniczej oraz nauczycielem/wychowawcą. Uczestnicy poznają konkretne metody budowania pozytywnych i bezpiecznych relacji nauczyciel-uczeń, opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu obydwu stron.

Spotkanie 2
Temat: Wychowanie do relacji. Rola nauczyciela w budowaniu bezpiecznych norm w klasie.
Krótki opis: Spotkanie drugie jest poświęcone roli nauczyciela w budowaniu norm i zasad w klasie w celu wzmocnienia integracji klasy, poprawy klimatu klasy, co powinno przyczynić się do polepszenia frekwencji, budowania więzi ze szkołą, osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz w zakresie umiejętności życiowych i poprawy relacji interpersonalnych.

Spotkanie 3
Temat: Jak motywować uczniów do zmian w zachowaniu? Rola nagród w motywowaniu i kar w demotywowaniu do określonych zachowań. Część 1.
Krótki opis: Uczestnicy poszerzą wiedzę w zakresie pracy z dzieckiem przejawiającym trudności w zachowaniu oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów takich uczniów. Poznają konkretne techniki interwencyjne oparte na metodach behawioralno-poznawczych.

Spotkanie 4
Temat: Jak motywować uczniów do zmian w zachowaniu? Rola nagród w motywowaniu i kar w demotywowaniu do określonych zachowań. Część 2.
Krótki opis: Uczestnicy nabędą umiejętność budowania systemowych rozwiązań w szkole/placówce na rzecz wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami zachowania i podejmowania prób ich eliminowania z pożytkiem dla dzieci i pracujących z nimi nauczycieli/wychowawców.

Spotkanie 5
Temat: Odrzucenie, izolacja dziecka w klasie. Metody pomocy.
Krótki opis: Nauczyciele poznają metody pracy z dzieckiem odrzuconym, wyizolowanym. Dokonają analizy przyczyn odrzucenia lub odizolowania w klasie, a następnie zbudują strategię korygującą dla ucznia i klasy. Celem warsztatu jest również dostarczenie nauczycielom narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie;

 

Krótka notka o prowadzącym

Nauczyciel-konsultant w ROM-E Metis w Katowicach, wieloletni pedagog szkolny. Prowadzi pracę z nauczycielami z zakresu wspierania w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w rozwoju, prowadzi sieci nauczycieli. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i profilaktyki z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorem projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć zł) od uczestnika – płatne po 1 stycznia 2017 r. najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 6 lutego 2017 r.

 

Sposób płatności

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/1.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć