Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Jak budować postawy uczniów? O kulturze pracy zespołowej.

Kod szkolenia: 12D/17

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 4 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 23 listopada 2016 r. (środa)
Spotkanie nr 2: 14 grudnia 2016 r. (środa)
Spotkanie nr 3: 11 stycznia 2017 r. (środa)
Spotkanie nr 4: 8 lutego 2017 r. (środa)

 

Prowadzący: Anna Dzięgiel

Cykl zajęć poświęcony jest budowaniu zespołu klasowego i tworzeniu atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Podczas spotkań prowadzonych metodami warsztatowymi uczestnicy otrzymają praktyczne narzędzia umożliwiające efektywną integrację klasy / grupy, tworzenie klimatu współpracy oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w zespole klasowym, zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2016/2017 (Kształtowanie postaw dzieci i młodzieży) oraz rozporządzeniem MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół (W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki).

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Klasa jako zespół uczący się – budowanie tożsamości grupy

Spotkanie 2
Temat: Skuteczne metody kształcenia umiejętności pracy zespołowej

Spotkanie 3
Temat: Przeciwdziałanie negatywnym stereotypom i uprzedzeniom

Spotkanie 4
Temat: Zapobieganie wykluczeniu z grupy

 

Krótka notka o prowadzącym

Nauczyciel dyplomowany, kierownik kursów kwalifikacyjnych z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego, koordynator kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trener edukacji międzykulturowej.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, wspomaganie szkół (Szkolny Organizator rozwoju edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, przeciwdziałanie dyskryminacji.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł)

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie raty.

Pierwszą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 14 grudnia 2016 r.
Drugą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do dnia 8 lutego 2017 r.

Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/17.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć