Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Ocenianie kształtujące, czyli jak oceniać, aby motywować uczniów do uczenia się.

Kod szkolenia: 12D/16

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 4 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1. 15 lutego 2017 r. (środa)
Spotkanie nr 2: 15 marca 2017 r. (środa)
Spotkanie nr 3: 5 kwietnia 2017 r. (środa)
Spotkanie nr 4: 10 maja 2017 r. (środa)

 

Prowadzący: Anna Dzięgiel

Cykl zajęć poświęcony jest zapoznaniu nauczycieli z praktycznymi możliwościami zastosowania oceniania kształtującego. Podczas spotkań prowadzonych metodami warsztatowymi uczestnicy poszerzą kompetencje w obszarze monitorowania procesu uczenia się uczniów. Udział w kursie pozwoli na rozwinięcie umiejętności skutecznego motywowania poprzez formułowanie celów ucznia się, oczekiwań oraz informacji zwrotnej, zgodnie z aktualnymi zapisami prawa oświatowego, szczególnie z Rozporządzeniem MEN zdnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół.

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Miejsce oceniania w dydaktyce i prawie oświatowym. Motywująca rola oceniania. Elementy oceniania kształtującego

Spotkanie 2
Temat: Formułowanie celów uczenia się i wymagań wobec uczniów

Spotkanie 3
Temat: Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

Spotkanie 4
Temat: Projektowanie lekcji OK

 

Krótka notka o prowadzącym

Nauczyciel dyplomowany, kierownik kursów kwalifikacyjnych z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego, koordynator kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trener edukacji międzykulturowej,

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, wspomaganie szkół (Szkolny Organizator rozwoju edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, przeciwdziałanie dyskryminacji.

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika – płatne po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 15 marca 2017 r.

 

Sposób płatności

Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/16.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć