Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

Kod szkolenia: 12D/13

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 4 spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Adresaci (do wyboru): nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 20 lutego 2017 r. (poniedziałek)
Spotkanie nr 2: 20 marca 2017 r. (poniedziałek)
Spotkanie nr 3: 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek)
Spotkanie nr 4: 22 maja 2017 r. (poniedziałek)

 

Prowadzący: Małgorzata Spendel

Liczba dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi stale rośnie. Każda placówka oświatowa jest zobowiązana do takiego zorganizowania procesu kształcenia tych dzieci i uczniów aby zapewnić im wyrównanie szans edukacyjunych oraz osiągniecie sukcesu edukacyjnego.

Proponowany cykl warsztatów ma na celu:

  • uaktualnienie wiedzy uczestników nt przepisów prawa oświatowego dotyczących dzieci i uczniów z SPE;
  • doskonalenie umiejętności rozpoznania psychofizycznych i edukacyjnych potrzeb dzieci/uczniów;
  • doskonalenie umiejętności opracowania programów pomocy i wsparcia dla dzieci i rodziców;
  • doskonalenie umiejętności tworzenia w przedszkolu, szkole/ placówce standardów i procedur postępowania wobec dzieci/uczniów z SPE.

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów
Krótki opis: Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z teorią specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i uczniów Przedstawione zostaną również regulacje prawne dotyczące organizacji kształcenia, oceniania oraz udzielania pomocy i wsparcia tym dzieciom i uczniom w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Spotkanie 2
Temat: Rozpoznawanie możliwości i potrzeb dzieci/uczniów
Krótki opis: Zajęcia poświęcone będą rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i uczniów czyli diagnozie rodziców, przedszkolnej, szkolnej i specjalistycznej. Praca z opinią i orzeczeniem z poradni.

Spotkanie 3
Temat: Zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów.
Krótki opis: Problematyka zajęć obejmuje: dostosowanie wymagań edukacyjnych, podstawy konstruowania IPET, programu rewalidacji oraz programu zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Praca z opinią i orzeczeniem z poradni.

Spotkanie 4
Temat: Wypracowanie standardów i procedur
Krótki opis: Współpraca z rodzicami dzieci/uczniów z ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Opracowanie standardów i procedur postępowania wobec dzieci i uczniów z SPE w przedszkolu, szkole, placówce.

 

Krótka notka o prowadzącym

Małgorzata Spendel – psycholog, logopeda, nauczyciel-konsultant ROM-E Metis. Ministerialny ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika – płatne po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 20 marca 2017 r.

 

Sposób płatności

Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/13.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć