W związku z ustawą z dnia 29.08.1997r.(Dz.U. z 2002r.nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) "O ochronie danych osobowych" zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia Ośrodek wydaje na podstawie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeń.

Brak podpisu na karcie uniemożliwia wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych ROM-E Metis w Katowicach, co jest równoważne z brakiem możliwości wydania zaświadczenia.

 

Karta zgłoszenia – przykład

Opublikowano 1 września 2004
Zarchiwizowano 30 czerwca 2005
Wróć