Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Nauczanie poprzez granie... ale nie na instrumencie.

Kod szkolenia: 12D/7

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 5 spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 13 października 2016 r. (czwartek)
Spotkanie nr 2: 1 grudnia 2016 r. (czwartek)
Spotkanie nr 3: 9 lutego 2017 r. (czwartek)
Spotkanie nr 4: 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
Spotkanie nr 5: 25 maja 2017 r. (czwartek)

 

Prowadzący: Grażyna Skirmuntt

Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki twierdzi Glenn Doman, fizjoterapeuta i założyciel Instytutu Osiągania Ludzkich Możliwości w Filadelfii. Czy zgadzacie się Państwo z jego słowami? Czy może Wasze szkolne doświadczenia lepiej oddają żartobliwo-gorzkie słowa nauczyciela do uczniów będące podpisem rysunku Danuty Sterny A kto wam powiedział, że w szkole ma być przyjemnie? (żart do obejrzenia na stronie www.ceo.org.pl/pl/o-nas/komentarze-tygodnia/2008). Nerodydaktycy coraz częściej wypowiadają się na temat pozytywnego wpływu grywalizacji (gamifikacji) na sukces edukacyjny uczniów.

Zapraszam Państwa na cykl warsztatów metodycznych, w czasie których postaram się Państwa zachęcić do wykorzystywania popularnych gier planszowych w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących. W czasie zajęć przedstawię Państwu przykłady wykorzystania konkretnych gier do realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

 

Tematyka spotkań:

Spotkanie 1
Temat: Budujemy zespół i uczymy się współpracy
Warsztat poświęcony wykorzystaniu gier przydatnych do wzajemnego poznawanie siebie i innych uczennic i uczniów, budowania dobrych relacji w zespole klasowym oraz nauki współpracy i przestrzegania ustalonych reguł.

Spotkanie 2
Temat: Rozwijamy kreatywność
Warsztat poświęcony przedstawieniu gier przydatnych w rozwijaniu wyobraźni uczniów, poszerzania słownictwa oraz kształtowania umiejętności swobodnej wypowiedzi i posługiwania się metaforą.

Spotkanie 3
Temat: Wprowadzamy problem lekcji
Gra (zabawa) jako wprowadzenie do lekcji? Dlaczego nie! Warsztat poświęcony przedstawieniu gier i zabaw, które w ciekawy i niekonwencjonalny sposób wprowadzają problematykę konkretnych lekcji z przedmiotów ogólnokształcących.

Spotkanie 4
Temat: Powtarzamy materiał
Warsztat poświęcony wykorzystaniu gier jako sposobu na powtarzanie i utrwalanie partii materiału.

Spotkanie 5:
Temat: Rozwiązujemy problemy
Warsztat poświęcony wykorzystaniu gier strategicznych w kształtowaniu umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, negocjowania i podejmowania decyzji oraz uświadamiania uczniom, że współpraca częściej prowadzi do sukcesu niż rywalizacja.

 

Krótka notka o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mam 31-letnie doświadczenie prowadzenia w szkole zajęć z biologii, wychowania do życia w rodzinie i przyrody (głównie w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym) oraz 15-letnie w pełnieniu funkcji doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych. Jestem autorką programów nauczania, podręczników, scenariuszy lekcji i innych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.

Biologia i uczenie (się i innych) to mój sposób na życie. Obie dziedziny dostarczają mi wiele inspiracji, nie tylko zawodowych. Prywatnie – zagorzała domatorka lubiąca wielowątkowe powieści obyczajowe, ballady Pod Budą, Czerwonego Tulipana i Clannad i pracę w ogrodzie.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć zł) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie raty.
Pierwszą ratę w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) należy wpłacić najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 1 grudnia 2016 r.
Drugą ratę w wysokości 75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć zł) należy wpłacić po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do zakończenia cyklu – tj. do dnia 25 maja 2017 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/7.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć