Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Przygotowanie szkoły do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promującą Zdrowie.

Kod szkolenia: 12D/6/1

 

Informacja dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa trzy spotkania seminaryjno-warsztatowe.

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – Filia w Bytomiu
Adres: Bytom, ul. Chorzowska 22

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 18 października 2016 r. (wtorek)
Spotkanie nr 2: 13 grudnia 2016 r. 21 lutego 2017 r. (wtorek)
Spotkanie nr 3: do indywidualnego ustalenia z prowadzącym szkolenie
Spotkanie nr 4: Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji – odbywa się na terenie szkoły/placówki z udziałem zaproszonych gości – termin do ustalenia z wojewódzkim koordynatorem

 

Prowadzący: Tomasz Wojtasik, Grażyna Skirmuntt

Warunkiem otrzymania Krajowego Certyfikatu SzPZ jest przeprowadzenie w placówce procedury autoewaluacji działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

W chwili obecnej dostępne są procedury autoewaluacji TYLKO dla szkół.

Trwają prace nad narzędziami dla przedszkoli.

Niestety nie ma również narzędzi dla szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych oraz szkół policealnych.

Podczas zajęć przeprowadzimy uczestników przez całą procedurę autoewaluacji pracy macierzystej szkoły/placówki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Końcowym produktem seminarium będzie pełna dokumentacja szkoły/placówki umożliwiająca ubieganie się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie i złożenie dokumentacji w terminie do 15 stycznia 2017 r.

To oznacza, że w zajęciach mogą uczestniczyć przedstawiciele szkół, które w styczniu 2017 roku będę spełniać wszystkie warunki formalne ubiegania się o Krajowy Certyfikat.

Istotnym kryterium udziału jest wymóg sformułowany przez Centralną Kapitułę w następujący sposób:

Po upływie minimum 3 lat przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – licząc od daty przyznania Certyfikatu – szkoła/placówka może ubiegać się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Procedurę autoewaluacji można rozpocząć przed wygaśnięciem terminu ważności Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W praktyce oznacza to, że w zajęciach mogą brać udział przedstawiciele szkół, którym w styczniu 2017 roku upływa co najmniej trzy lata od daty otrzymania Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Data wręczenia Certyfikatu jest zakodowana w jego numerze. Numer certyfikatu składa się z trzech liczb, gdzie druga liczba oznacza miesiąc wręczenia, a trzecia liczba oznacza rok wręczenia.

Np. Certyfikat nr 288/01-2013 został wręczony szkole/placówce w styczniu 2013 roku.

Przypominamy, że kryteria przynależności do sieci oraz otrzymywania poszczególnych rodzajów certyfikatów znajdują się na stronie internetowej projektu www.metis.pl/zdrowie/

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Procedura ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Standardy, narzędzia do autoewaluacji, arkusze zbiorcze i raporty

Spotkanie 2
Temat: Przygotowanie wniosku o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Przygotowanie publicznej prezentacji wyników autoewaluacji

Spotkanie 3
Temat: Konsultacje indywidualne dla zespołów. Sprawdzanie pełnej dokumentacji poszczególnych szkół i placówek

Spotkanie
Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji – odbywa się na terenie szkoły/placówki z udziałem zaproszonych gości – termin do ustalenia z wojewódzkim koordynatorem

 

Krótkie notki o prowadzących

Grażyna Skirmuntt – absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mam 31-letnie doświadczenie prowadzenia w szkole zajęć z biologii, wychowania do życia w rodzinie i przyrody (głównie w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym) oraz 15-letnie w pełnieniu funkcji doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych. Autorka programów nauczania, podręczników, scenariuszy lekcji i innych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.
Biologia i uczenie (się i innych) to mój sposób na życie. Obie dziedziny dostarczają mi wiele inspiracji, nie tylko zawodowych.

Tomasz Wojtasik – psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną, członek Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego projekt Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Pracuje w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.
Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na wielokulturowość II, trener edukacji Hero Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 100 zł (słownie: sto zł) od uczestnika – płatne najpóźniej do rozpoczęcia drugiego spotkania – tj. do dnia 13 grudnia 2016 r.

 

Sposób płatności

Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty do dnia 31 marca 2016 r. na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/6/1.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zmieniono 12 grudnia 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć