Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Techniki terapeutyczne w pracy nauczyciela.

Kod szkolenia: 12D/5

 

Informacja dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa 5 spotkań seminaryjno-warsztatowych.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i/lub nauczyciele szkół i placówek

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – Filia w Bytomiu
Adres: Bytom, ul. Chorzowska 22

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 18 października 2016 r. (wtorek)
Spotkanie nr 2: 10 stycznia 2017 r. (wtorek)
Spotkanie nr 3: 7 marca 2017 r. (wtorek)
Spotkanie nr 4: 4 kwietnia 2017 r. (wtorek)
Spotkanie nr 5: 9 maja 2017 r. (wtorek)

 

Prowadzący: Aleksandra Pilarek

 

Tematyka

Spotkanie 1
Temat: Miejsce ucznia w klasie/grupie. Wprowadzenie do tematu, diagnoza sytuacji w grupie. Podstawowe negatywne zjawiska występujące w klasie/grupie. Metody i techniki stosowane na zajęciach.
Krótki opis: Omówienie wszystkich negatywnych zjawisk występujących w grupie, ich konsekwencji dla funkcjonowania jednostki i grupy, znaczenie dobrej diagnozy sytuacji w klasie. Metody pracy z grupą i jednostką.

Spotkanie 2
Temat: Moje miejsce w grupie. Badanie sytuacji w klasie. Podstawowe techniki socjometryczne i wykorzystywanie ich wyników do planowania zajęć profilaktycznych w ramach budowania zespołu i eliminowania zjawiska odrzucenia, wykluczenia ucznia/dziecka w klasie.
Krótki opis: Zapoznanie z technikami socjometrycznymi i ich przeprowadzenie. Analiza wyników i planowanie pracy wychowawczej. Metoda kontraktu grupowego, jako sposób na budowanie dyscypliny i poczucia odpowiedzialności dzieci za sytuacje w klasie. Sposoby na wyeliminowanie zjawiska odrzucenia, wykluczenia i kozła ofiarnego w klasie. Zapoznanie z rolami grupowymi i ich przyczynach i skutkach. Proces wytrącania ucznia/dziecka z roli. /metody/

Spotkanie 3
Temat: Moje miejsce w grupie, czyli nawiązywanie i budowanie kontaktu, radzenie sobie z nieśmiałością i presją grupy oraz przejawami ukrytej agresji, rola nauczyciela w procesie budowania poczucia bezpieczeństwa ucznia w klasie i grupie.
Krótki opis: Budowanie poczucia otwartości i zaufania w grupie. Znaczenie dobrej komunikacji w zespole. Presja grupy i agresja ukryta, jako sposób na kontrolowanie sytuacji i przeciwdziałanie temu zjawisko. Asertywne metody radzenia sobie z presją. Nieśmiałość- wada, czy zaleta. Przełamywanie lęku społecznego u dzieci.

Spotkanie 4
Temat: Skuteczne motywowanie uczniów do pracy, jako propozycja radzenia sobie z biernością i oporem. Przyczyny zachowań oporujących uczniów. Przełamywania barier i aktywizowanie uczniów w życie klasy/grupy. Gry psychologiczne uczniów.
Krótki opis: Metody motywowania uczniów do nauki i pracy. Opór i bierność, jego przyczyny i konsekwencje. Sposoby przełamywania oporu i bierności uczniów. Jak włączać uczniów/dzieci w proces planowania i realizowania działań wychowawczych. Jak nie grać w gry psychologiczne stosowane przez uczniów, radzenie sobie z manipulacją.

Spotkanie 5
Temat: Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów w sytuacjach trudnych. Wzmacnianie kompetencji nauczyciela wobec przeżywanych przez ucznia trudności.
Krótki opis: Odporność psychiczna dzieci i młodzieży, jej wyznaczniki i warunki niezbędne do jej wypracowania. Podstawowe sytuacje trudne przeżywane przez dziecko/ucznia w szkole. Kompetencje nauczyciela w zakresie udzielania uczniowi wsparcia i pomocy. Stwarzanie sytuacji wychowawczej, pozwalającej uczniowi/dziecku uczenia się kompetencji psychologicznych do poradzenia sobie z trudnością /komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, radzenia z presją, przełamywanie lęku/

 

Krótka notka o prowadzącym

Aleksandra Pilarek, pedagog, specjalista w zakresie psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, diagnozy, terapii pedagogicznej i profilaktyki społecznej, trener. Od 20 lat zawodowo zajmuje się udzielaniem pomocy psychopedagogicznej dzieciom, młodzieży i ich rodzinom. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, nauczycieli i osób zawodowo zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć zł) od uczestnika – płatne po 1 stycznia 2017 r., najpóźniej do zakończenia cyklu – tj. do dnia 9 maja 2017 r.

 

Sposób płatności

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

Prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/5.

 

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 18 września 2017
Wróć