Priorytety doskonalenia zawodowego nauczycieli
Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2006/2007

W zakresie kształcenia w szkołach i placówkach

 1. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły/placówki.
 2. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej.
 3. Przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.
 4. Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej.

W zakresie profilaktyki i wychowania w szkołach wszystkich typów

 1. Rola rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły/placówki.
 2. Działalność szkoły/placówki ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego.
 3. Praca z dzieckiem i rodziną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 4. Kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w odniesieniu do występujących zagrożeń społecznych i środowiskowych.
 5. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom.

W zakresie zarządzania szkołą i placówką oświatową

 1. Budowanie, wdrażanie i ewaluacja w szkołach i placówkach systemów zapewniania jakości i zarządzania jakością.
 2. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki – planowanie, analiza wyników i ich wykorzystanie do podnoszenia jakości pracy szkoły/placówki.
 3. Wspieranie rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli.

 

Śląski Kurator Oświaty w Katowicach
dr Marian Drosio

Opublikowano 13 października 2006
Zarchiwizowano 27 października 2006
Wróć