W roku szkolnym 2015/2016 – odbyło się 10 spotkań zespołu doradców metodycznych, czyli zgodnie z planem – 1 raz w miesiącu.

Poza 5 doradcami powołanymi przez gminy w spotkaniach systematycznie brało udział 4 koordynatorów i liderów grup wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych.

 

W trakcie rocznej pracy odbyły się spotkania o następującej tematyce:

 1. Spotkanie wrześniowe – "Prawo autorskie i elementy prawa prasowego" – szkolenie dla doradców oraz nauczycieli-konsultantów naszego ośrodka przeprowadził dr Jakub Parnes z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 2. W październiku – analizowaliśmy sposób uwzględnienia priorytetów polityki oświatowej MEN na bieżący rok szkolny w planach pracy doradców metodycznych oraz ich realizacji w bieżącej pracy. Następnie analizowaliśmy zmiany w przepisach prawa oświatowego, szczególnie zmiany w ustawie o systemie oświaty, zmiany w kształceniu ucznia niepełnosprawnego.
  Również w październiku odbył się Kongres Pedagogów i Psychologów "Złap wiatr w żagle – Akademia umiejętności pedagoga i psychologa szkolnego". W ten sposób po trzech latach reaktywowaliśmy przedsięwzięcie, które zyskało wysoką ocenę w środowisku psychologów i pedagogów szkolnych.
 3. Listopadowe spotkanie poświęciliśmy analizie zapisów nowego rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach oświatowych działalności wychowawczej i edukacyjnej. Zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem, należało w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (czyli do lutego 2016 r.), dostosować, program wychowawczy i szkolny program profilaktyki do jego zapisów. Z pomocą p. Magdaleny Wieczorek – nauczyciela-konsultanta naszego ośrodka zajmującego się problematyką profilaktyki, wypracowaliśmy zasady wprowadzania zmian. Następnie doradcy metodyczni omawiali je z psychologami i pedagogami w swoich rejonach.
 4. Podczas grudniowego spotkania skupiliśmy się na zebraniu i przygotowaniu pakietu narzędzi, i wzorów materiałów przydatnych dla każdego pedagoga w szkole do diagnozy ucznia zdolnego. Tak przygotowany pakiet narzędzi doradcy mogli przekazać w swoich regionach.
 5. W styczniu tradycyjnie zorganizowaliśmy spotkanie noworoczne z udziałem dyrektorów szkół, w których są zatrudnieni doradcy metodyczni, przedstawicielami wydziałów edukacji urzędów miast i gmin oraz dyrekcji ROM-E Metis. Podczas spotkania wykład Wykluczenie, dyskryminacja i prześladowanie – czyli jak to się robi w polskiej szkole. Prezentacja wyników badań w projekcie "Bliżej" wygłosiła dr Małgorzata Wójcik, adiunkt w Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach.
  W styczniu doradcy uczestniczyli także w szkoleniu organizowanym przez ROM-E Metis nt. samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie prowadziła p. Małgorzata Łuba, zaproszona przez ROM-E Metis
 6. Podczas lutowego spotkania, w dalszym ciągu koncentrowaliśmy się na zebraniu i przygotowaniu pakietu narzędzi przydatnych dla każdego pedagoga w diagnozie ucznia w szkole. Tym razem był to uczeń z trudnościami. Tak przygotowany pakiet narzędzi doradcy również mogli przekazać w swoich regionach.
  Doradcy, którzy byli na szkoleniu z p. M. Łubą, ocenili je bardzo wysoko jako merytoryczne i bardzo praktyczne. Zaproponowali, abyśmy takie szkolenie zorganizowali dla szerszego grona pedagogów i psychologów szkolnych z ich rejonów.
 7. W marcu spotkaliśmy się ponownie z dr Małgorzatą Wójcik, adiunktem w Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach, która omówiła metodę photovoice i program "Bliżej" jako metody pracy w szkołach.
  Ponadto zorganizowaliśmy 3 szkolenia z p. Małgorzatą Łubą dla pedagogów i psychologów z rejonów działania doradców metodycznych nt. samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Szkolenia odbyły się w marcu, kwietniu oraz czerwcu i uczestniczyło w nich ogółem około 100 osób. Ocena tych szkoleń była wysoka.
 8. Kwietniowe spotkanie poświęciliśmy omówieniu spraw bieżących, przeanalizowaniu trudności i problemów, z jakimi w pracy spotykają się doradcy. Równocześnie staraliśmy się przygotować na nie odpowiedzi i rozwiązania. Taka wymiana doświadczeń jest bardzo cenna dla grupy doradców, co sami podkreślali.
  Ponadto ustaliliśmy terminarz spotkań na kolejny rok szkolny oraz ich tematykę.
 9. Majowe spotkanie nt. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym i niedostosowanego poprowadził lider psychologów i pedagogów szkolnych Leszek Wacławczyk, omawiając metody jego diagnozy i pracy z nim.
  Poza tym ustaliliśmy ogólną tematykę kongresu dla pedagogów i psychologów szkolnych, który jesienią także będziemy organizować.
 10. Czerwiec to spotkanie podsumowujące bieżący rok pracy. Uczestniczyli w nim doradcy metodyczni współpracujący cały rok z ROM-E Metis, dr Małgorzata Wójcik z Uniwersytetu SWPS w Katowicach, dyrekcja ośrodka oraz nauczyciele-konsultanci, którzy pracowali w bieżącym roku szkolnym z doradcami.
  Pani Małgorzata Wójcik przedstawiła plany współpracy z doradcami w nowym roku szkolnym w projekcie Undercover teams.
  Na zakończenie podsumowaliśmy bieżący rok pracy i ustaliliśmy, że jak każdego roku do 10 lipca 2016 r. doradcy metodyczni przekażą pisemne sprawozdanie z pracy do koordynatora doradców z ROM-E Metis.

Jolanta Leśniak – koordynator grupy doradców metodycznych

Opublikowano 24 czerwca 2016
Zarchiwizowano 31 grudnia 2016
Wróć