Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych
Barbara Górka, (2015)

Publikacja "Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych" skierowana jest do doradców zawodowych i innych specjalistów, zaangażowanych w kreowanie procesu poradniczego w ww. placówkach. Książka z jednej strony ukazuje kontekst pracy doradcy w świetle najnowszych badań i raportów w obszarze szans i barier, stojących przed absolwentami placówek specjalnych. Z drugiej strony jest praktycznym poradnikiem na temat organizacji efektywnego procesu poradnictwa dla uczniów i wychowanków z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Pobierz jako plik PDF
Pobierz jako ebooka w formacie EPUB

 

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej
Pomaganie z pasją
Anna Jaskulska, (2015)

Publikacja "Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomaganie z pasją" jest praktycznym przewodnikiem w pracy doradcy edukacyjno-zawodowego. Powstała ona na gruncie prowadzonej wieloletniej praktyki poradniczej. Dostarcza narzędzi i metod, które wykorzystać mogą w swojej pracy początkujący psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi lub osoby z dłuższym stażem, które chcą wzbogacić swój warsztat pracy. Skierowana jest szczególnie do pracowników prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Pobierz jako plik PDF
Pobierz jako ebooka w formacie EPUB

 

Informacja edukacyjno-zawodowa dla publicznych bibliotek pedagogicznych
Małgorzata Rosak, (2015)

Publikacja skierowana jest do pracowników bibliotek pedagogicznych. Przybliża ona temat wspomagania innych instytucji edukacyjnych przez biblioteki pedagogiczne w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. W opracowaniu można znaleźć informacje na temat aktów prawnych regulujących działanie doradztwa edukacyjnego, obszarów i tematów z jakimi mogą się zgłaszać do biblioteki nauczyciele szukający wsparcia oraz bogatą bazę informacji gdzie szukać nieodpłatnych publikacji, narzędzi i innych materiałów mogących wesprzeć pracę doradcy czy innego nauczyciela realizującego w szkole zajęcia z doradztwa. Celem publikacji jest ukazanie biblioteki pedagogicznej jako miejsca, w którym znajdują się zbiory przydatne w pracy doradczej, po drugie jako miejsca spotkań osób zainteresowanych doradztwem w ramach sieci wsparcia a także jako źródło inspiracji do własnych działań w tym temacie.

Pobierz jako plik PDF

 

Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu
Propozycje rozwiązań metodycznych
Dołęga-Herzog H., Rosalska M., (2014)

Publikacja adresowana jest do doradców zawodowych, wychowawców, nauczycieli oraz wszystkich osób, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. Ta publikacja ma służyć nie tylko wskazaniu nowych sposobów pracy, ale także zainspirować do adaptowania sprawdzonych już rozwiązań metodycznych do pracy z uczniem w procesie projektowania jego przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Główną intencją jest wskazanie szerokich możliwości wykorzystywania różnorodnych metod i technik w pracy w obszarze doradztwa edukacyjnego i zawodowego.

Pobierz Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu jako plik PDF

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Przykładowe rozwiązania
Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Pfeiffer, (2014)

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie szkołom i placówkom systemu oświaty oraz ich organom prowadzącym przykładów realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Pobierz Doradztwo edukacyjno-zawodowe jako plik PDF
Pobierz Doradztwo edukacyjno-zawodowe jako ebooka w formacie EPUB
Narzędzia diagnostyczne dla doradców zawodowych

 

Od marzeń do kariery. Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
Rosalska M., Wawrzonek A., (2013)

Tematyka publikacji "Od marzeń do kariery. Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych" dotyczy kwestii podejmowania decyzji, planowania, wyznaczania celów i dobierania najlepszych sposobów ich realizacji. Odbiorcami poradnika są uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zastanawiają się co dalej robić, którą drogę wybrać – bo możliwości jest wiele: dalsza nauka, podjęcie zatrudnienia, wyjazd za granicę czy założenie własnej działalności gospodarczej. Celem autorek jest zachęcenie młodych ludzi do rzetelnej obserwacji rynku pracy i ofert edukacyjnych oraz do pomyślenia o konsekwencjach podejmowanych decyzji. W poszczególnych rozdziałach można znaleźć informacje np. nt autoprezentacji, samozatrudnienia czy pracy za granicą. Ponadto w rozdziałach znajdują się informacje, wskazówki oraz ćwiczenia, które pomogą mądrze planować własną przyszłość.

Pobierz Od marzeń do kariery jako plik PDF

 

Poradnictwo zawodowe w gimnazjum
Druczak K., Minta J., (2013)

Publikacja skierowana jest do nauczycieli, którzy pracują z młodzieżą uczącą się w gimnazjum. Jest jedną z propozycji wspierania gimnazjalistów w planowaniu przez nich własnych ścieżek edukacyjno-zawodowych. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi nauczycieli przedmiotów na zagadnienia z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, które mają charakter ponadprzedmiotowy i w różnym wymiarze są obecne w edukacji.

Pobierz Poradnictwo zawodowe w gimnazjum jako plik PDF

 

Methods, techniques and tools to diagnose competences
Bielecki J. (red.), (2013)

Publikacja prezentuje rezultaty międzynarodowego seminarium Cross Border, które odbyło się 14-15 maja 2013 r. w Warszawie. Jego celem było praktyczne zapoznanie się z metodami, technikami i narzędziami stosowanymi w diagnostyce kompetencji oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy krajami partycypującymi w spotkaniu, w którym wzięli udział przedstawiciele 10 krajów. W trakcie seminarium doradcy zawodowi uczestniczyli w wielu warsztatach prowadzonych przez specjalistów z poszczególnych krajów. Każdy z nich pokazał inne spojrzenie na temat diagnozy kompetencji. Publikacja zawiera materiały z poszczególnych warsztatów. Materiały wydane w języku angielskim.

Pobierz Methods, techniques and tools to diagnose competences jako plik PDF

 

Od aktora do autora
Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery
Joanna Minta

Celem publikacji jest przybliżenie wybranych koncepcji poradnictwa kariery, oraz przedstawienie elementów warsztatu pracy doradcy kariery, które szczególnie mogą pomóc młodym ludziom i wszystkim, którzy ich wspierają w procesie projektowania i realizacji kariery. Przedstawiono także przykłady konkretnych zadań i ćwiczeń, które można wykorzystać w poradnictwie kariery.

Pobierz Od aktora do autora jako plik PDF

 

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego
Przewodnik dla nauczyciela i doradcy
Małgorzata Rosalska

Książka adresowana jest do wszystkich tych, którzy wspierają inne osoby w planowaniu i realizowaniu planów edukacyjnych oraz zawodowych. Celem publikacji jest wzmacnianie kompetencji doradczych w obszarze związanym z diagnostyką. Zaprezentowano propozycje modeli, schematów diagnostycznych oraz metody, które mogą być wykorzystywane zarówno przez profesjonalnych doradców, jak i nauczycieli czy wychowawców.

Pobierz Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego jako plik PDF

 

Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym
Materiały poseminaryjne.

Celem książki jest wskazanie na wybrane, podstawowe aspekty diagnozy w doradztwie zawodowym. Zaprezentowano rodzaje diagnoz oraz metody diagnozowania. Zwrócono uwagę także na to jak doradcy zawodowi mogą profesjonalnie i odpowiedzialnie budować, rozwijać własne kompetencje zawodowe w obszarze diagnostyki.

Pobierz Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne... jako plik PDF

 

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego
Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga

Zadaniem publikacji jest dostarczenie podstawowych informacji o zawodach, które można zdobyć kształcąc się w różnych typach ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Pobierz Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego jako plik PDF

 

Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli
Bożena Wojtasik

Publikacja ta adresowana jest do nauczycieli, którzy chcą uczestniczyć w kreowaniu kariery życiowej swoich uczniów. Rozdział I nakreśla teoretyczne podstawy poradnictwa kariery. W rozdziale II omówione są zagadnienia związane z poradnictwem kariery dla młodzieży w resorcie edukacji. W rozdziale III są przedstawione metody działania nauczyciela jako doradcy kariery zarówno w indywidualnym, jak i grupowym poradnictwie.

Pobierz Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli jako plik PDF

 

ABC doradcy zawodowego. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Materiały dla szkolnego doradcy zawodowego
Grażyna Sołtysińska

Celem publikacji jest wsparcie doradców zawodowych w udzieleniu uczniom porad edukacyjno-zawodowych. W książce zostały omówione najczęściej występujące schorzenia i nieprawidłowości w stanie zdrowia, przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodów, wskazówki do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami i ich rodzicami. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

Pobierz ABC doradcy zawodowego. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Materiały dla szkolnego doradcy zawodowego jako plik PDF

 

ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza
Dorota Pisula

Publikacja stanowi połączenie zagadnień dotyczących: relacji doradcy z uczniem, charakterystyki klienta rozmowy doradczej w wieku szkolnym, etapów i wymogów formalnych rozmowy doradczej oraz warsztatu pracy i wiedzy przydatnej w rozmowie doradczej, jak również wniosków opracowanych na podstawie praktycznych doświadczeń doradców zawodowych pracujących w szkołach. Wnioski i informacje zostały zebrane podczas szkoleń dotyczących problematyki rozmowy doradczej prowadzonych w KOWEZiU w latach 2006-2009.

Pobierz ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza jako plik PDF

 

Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji

Publikacja zawiera materiały z seminarium, które odbyło się 24 listopada 2010 r. Celem seminarium była wymiana wiedzy, opinii na temat jakości oraz przydatności metod i narzędzi stosowanych w polskim poradnictwie zawodowym.

Pobierz Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji jako plik PDF

 

Praca z klientem dorosłym
Magdalena Mrozek

Publikacja jest kolejnym tomem wydanym w ramach serii ABC doradcy zawodowego. Przeznaczona jest dla doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i nauczycieli realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego w szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych, skupiających również osoby dorosłe. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

Pobierz Praca z klientem dorosłym jako plik PDF

 

Poradnictwo kariery przez całe życie
Dorota Pisula

Zadaniem publikacji jest wzbogacenie warsztatu pracy osób zajmujących poradnictwem kariery o wskazówki i propozycje metodyczne do pracy z osobami w różnym wieku i na poszczególnych etapach rozwoju edukacyjno-zawodowego. Przedstawiony materiał ma na celu zainspirowanie doradcy do rozwoju warsztatu pracy, wzbogacenie kontaktu z klientem o nowe elementy, rozszerzenie zakresu prowadzonego poradnictwa i jeszcze lepsze dopasowanie go do specyfiki oraz potrzeb jednostki. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

Pobierz Poradnictwo kariery przez całe życie jako plik PDF

 

Vocational guidance and multicultural challenges Practical guidelines for practitioners how to work with clients form other cultures.
Anna Paszkowska-Rogacz, Elżbieta Olczak, Ewa Kownacka, Dominika Cieślikowska

Jest to tłumaczenie książki Doradztwo Zawodowe a Wyzwania Międzykulturowe, wydanej w ramach projektu w 2006 roku.

Pobierz Vocational guidance and multicultural challenges jako plik PDF

 

Come and study in Poland

Książka opracowana przez zespół Euroguidance jest adresowana do obywateli Unii Europejskiej chcących kształcić się w Polsce. Publikacja zawiera informacje o możliwościach kształcenia w językach obcych na uczelniach wyższych w kraju, jak również syntetyczny opis polskiego systemu edukacji oraz rozdział o Polsce.

Pobierz Come and study in Poland jako plik PDF

 

Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe
Dominika Cieślikowska, Ewa Kownacka, Elżbieta Olczak, Anna Paszkowska-Rogacz

Publikacja zawiera informacje na temat wielokulturowości i pracy z osobami odmiennymi kulturowo w kontekście podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Autorami poszczególnych rozdziałów są osoby specjalizujące się w pracy z osobami odmiennymi kulturowo oraz doradca zawodowy specjalizujący się w doradztwie międzykulturowym. Publikacja powstała w ramach projektu Euroguidance.

Pobierz Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe jako plik PDF

 

Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych Unii Europejskiej
Paszkowska-Rogacz A., (2006)

Celem niniejszej publikacji jest przekazanie polskim nauczycielom podstawowych informacji na temat wybranych europejskich rozwiązań edukacyjnych. Opracowanie dotyczy przede wszystkim kształcenia ogólnego na poziomie szkół podstawowych i średnich (gimnazjum i liceum). Zawiera ono także dwa przykłady pełnego opisu systemów szkolnych (z uwzględnieniem szkół zawodowych i wyższych) – irlandzkiego i duńskiego. Praca powstała na podstawie artykułów i raportów służących analizie zjawiska, jakim jest szkolne doradztwo zawodowe w Europie.

Pobierz Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych Unii Europejskiej jako plik PDF

 

Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego
Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski

Książka omawia kwestie etyczne i pojmowanie wartości moralnych w poradnictwie zawodowym, a także podstawowe pojęcia etyczne i zagadnienia aksjologiczne związane z działalnością pomocową. Analizuje również podstawowe wartości moralne przypisane do profesji doradcy zawodowego.

Pobierz Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego jako plik PDF

 

Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym
Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., (2004)

Odbiorcami publikacji "Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym" autorstwa Anny Paszkowskiej-Rogacz i Małgorzaty Tarkowskiej są doradcy zawodowi. Zawiera ona dwie części o charakterze teoretycznym i jedną o charakterze praktycznym. Uzupełnienie części teoretycznej stanowią prezentacje na płycie CD, które prowadzący zajęcia grupowe mogą wykorzystać podczas zajęć z uczestnikami grupy. Część warsztatowa składa się z opisów ćwiczeń, do których dołączone są materiały, które prowadzący zajęcia mogą modyfikować bądź powielać według własnych potrzeb.

Pobierz Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym jako plik PDF
Prezentacje

 

Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych
Paszkowska-Rogacz A., (2003)

Tematem książki są koncepcje teoretyczne, które wpłynęły na rozwój doradztwa zawodowego na świecie oraz stały się podstawą działań praktycznych doradców zawodowych. Przedstawione w niej analizy różnorodnych nurtów naukowych zakładają rozwijanie mitu o istnieniu jednego najlepszego sposobu objaśniania zjawiska wyboru zawodu. Publikacja pozwala również na lepsze poznanie i stosowanie różnorodnych teorii w pracy. Książka ta jest próbą syntezy i kompleksowego podejścia do doradztwa zawodowego. Zawarto w niej zarówno kontekst chronologiczny jak również ukazano podobieństwa miedzy poszczególnymi podejściami. W pracy tej ujęto również zapowiedzi nowych tendencji w doradztwie zawodowy.

Pobierz Psychologiczne podstawy wyboru zawodu jako plik PDF

 

Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej
Anna Paszkowska-Rogacz, Warszawa 2002

Celem publikacji, która jest skierowana do nauczycieli, pedagogów oraz doradców zawodowych, jest pomoc w przygotowaniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia roli zawodowej i świadomego kierowania swoją karierą. Pierwszy rozdział jest krótkim wprowadzeniem do tematu poradnictwa zawodowego. W rozdziałach od drugiego do piątego czytelnik znajdzie propozycje praktycznych ćwiczeń, które można przeprowadzić z uczniami zarówno indywidualnie, jak i grupowo. W rozdziale szóstym zamieszczona jest propozycja ewaluacji pracy doradczej.

Pobierz Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej
jako plik PDF

Opublikowano 8 maja 2016
Zmieniono 20 maja 2016
Wróć