Doradcą zawodowym wg rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli jest: osoba, która posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia z zakresu doradztwa zawodowego

"Nie ma nic bardziej wartościowego w procesie budowania własnej ścieżki kariery niż przekonanie, kim jestem, dokąd zmierzam i co mogę zaoferować przyszłemu pracodawcy."

Doradcę zawodowego (nazwanego czasem konsultantem, radzącym, ekspertem) traktuje się jako jeden z członów podmiotu poradnictwa i pod jego adresem kierowany jest pewien zespół społecznych oczekiwań i wymagań, dotyczących zarówno jego umiejętności, wiedzy, kompetencji, jak i cech osobowości. Przyjmuje się bowiem, że doradcą jest zarówno ten, kto podejmując rolę zawodową, wypełnia zadania przypisane danemu stanowisku pracy, polegające najczęściej na udzielaniu porad, rad, informacji itp., jak i ten, kto kierując się altruizmem, odruchem serca, ludzką solidarnością, podejmuje podobne działania. Praca doradcy zawodowego polega na udzielaniu specjalistycznej pomocy młodzieży i osobom dorosłym (bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracę) w wyborze zawodu, szkoły, kierunku szkolenia, podjęcia lub zmiany zatrudnienia. Doradca zawodowy dostarcza niezbędnych informacji i służy klientom poradą indywidualną i grupową. W związku z tym do zadań doradcy zawodowego należy między innymi: gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o zawodach, drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych, potrzeb rynku pracy. Doradca udziela porad osobom niezdecydowanym co do wyboru szkoły i zawodu, osobom z problemami zdrowotnymi oraz pragnącym zmienić szkołę lub zawód. Zależnie od problemu, z jakim zgłasza się klient, doradca stosuje różne metody, takie jak: rozmowa doradcza, wywiad, obserwacja, analiza dokumentów i wyników specjalistycznych badań lekarskich oraz testy psychologiczne i pedagogiczne (jeśli jest psychologiem lub pedagogiem sam je przeprowadza, jeśli nie – korzysta z opinii psychologa i pedagoga). Doradca zawodowy ma zawsze na uwadze dobro klienta, jego aspiracje i szanse rozwoju.

Opublikowano 8 maja 2016
Wróć