Jak wspomagać rozwój małego dziecka?

 

Zapraszamy na szkolenie pt. Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego.

Termin: 13 czerwca 2016 r. w godz. 10:00 – 18:00 i 14 czerwca 2016 r. w godz. 9:00 – 17:00

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Liczba godzin: 20

 

Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników z:

 • najnowszą wiedzą naukową dotyczącą niepełnosprawności dzieci;
 • z diagnostyką rozwoju i diagnozą funkcjonalną małych dzieci niepełnosprawnych;
 • współpracą z rodzinami dzieci w stawianiu diagnozy;
 • systemowymi rozwiązaniami w opiece i udzielaniu wsparcia dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom przez placówki prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju i wczesną interwencję.

Tematyka szkolenia:

 • diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego – metody i formy;
 • analiza i opracowanie wyników z diagnozy;
 • wspomaganie rozwoju małego dziecka niepełnosprawnego – metody i sposoby rewalidacji i rehabilitacji;
 • dziecko niepełnosprawne w rodzinie – współpraca z rodziną.

 

Szkolenie prowadzi wysokiej klasy specjalista:

Zdjęcie: Radosław PiotrowiczRadosław Piotrowicz – dr pedagog specjalny – oligofrenopedagog, specjalista w zakresie rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, specjalista wczesnej interwencji, wieloletni terapeuta Ośrodka Wczesnej Interwencji PSOUU w Zgierzu, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, autor programów kształcenia oraz kierownik Studiów podyplomowych "Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem", kierownik specjalności na studiach I stopnia "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w APS. Autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki specjalnej, m.in. "Wspieranie osoby niepełnosprawnej intelektualnie na drodze: dzieciństwo – dorastanie – dorosłość", "Rozwój i praca niepełnosprawnego umysłu – granice i bariery" "Wczesna interwencja – podjąć wyzwanie", "Wieloprofilowe usprawnianie dziecka z uszkodzeniem mózgu – istota rehabilitacji", "Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy" (UKIE), "Niepełnosprawny w środowisku lokalnym. Polityka wyrównywania szans osób niepełnosprawnych", "Jakość życia w subiektywnej ocenia osób niepełnosprawnych intelektualnie jako podstawa konstruowania programów rehabilitacji społecznej", redaktor przewodników metodycznych z zakresu "Programy nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" oraz konsultant m.in. poradnika "...jak pomóc? Dziecko z zespołem Downa – pierwsze dni. Stowarzyszenie Rodzin i opiekunów Osób z Zespołem Downa". Prowadzi szkolenia dla psychologów, logopedów, nauczycieli, lekarzy i rodziców.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 160 zł

Termin płatności: 3 czerwca 2016 r.

 

Wpłatę za szkolenie należy uiścić do 3 czerwca 2016 r. Brak wpłaty spowoduje wykreślenie z listy uczestników, na to miejsce przyjęta zostanie osoba z listy rezerwowej.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Małgorzata Spendel:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Opublikowano 20 kwietnia 2016
Zarchiwizowano 13 czerwca 2016
Wróć