Specjalne potrzeby edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne

Sprawozdanie

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w zmieniającym się świecie

Katowice, 23 - 25 września 2015 r.

 

Organizator konferencji: Regionalny Ośrodek Edukacyjno-Metodyczny Metis w Katowicach

Konferencja uzyskała honorowe patronaty: Minister Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Katowice

 

W konferencji udział wzięło 74 uczestników, w tym 69 osób uczestniczyło we wszystkich modułach konferencji. Uczestnikami konferencji byli głównie dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie całego kraju. Wśród uczestników spoza województwa śląskiego znaleźli się przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych: z Gorlic, Przemyśla, Strzyżowa, Przeworska, Ustrzyk Dolnych, Leska, Dębicy, Radomia, Zabierzowa, Głogowa, Słupska, Nowego Targu, Krakowa, Krosna, Rzeszowa, Człuchowa, Miejsca Piastowego, Stalowej Woli, Miastka, Biecza, Gubina. W obradach wzięli również udział zaproszeni goście: pani Elżbieta Neroj Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, pani Dorota Żyro zastępca dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz pani Katarzyna Stępniak kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb EdukacyjnychOśrodka Rozwoju Edukacjiw Warszawie.

Miasto Katowice reprezentowała w pierwszym dniu konferencji pani Marzena Szuba Wiceprezydent Miasta Katowice, w całości obrad udział wzięła pani Martyna Gritner pracownik Wydziału Edukacji UM w Katowicach, ponadto w obradach uczestniczyła pani Urszula Koszutska – radna Województwa Śląskiego.

Konferencję zorganizowały i prowadziły konsultantki ROM-E Metis w Katowicach: Małgorzata Spendel oraz Ewa Fiedziukiewicz.

Wykład inaugurujący "Pozytywna technologia – perspektywa psychologiczna" wygłosiła dr Patrycja Rudnicka z Uniwersytetu Śląskiego uzasadniając tezę, iż korzystanie z Technologii Informacyjno Komunikacyjnej (TIK) poza zagrożeniami niesie ze sobą również wiele pozytywnych aspektów.

Kolejne wystąpienie radcy prawnego Dariusza Dwojewskiego "Dyrektor pracodawcą i prawodawcą w poradni psychologiczno-pedagogicznej" dotyczyło zmian w prawie pracy, które mają wejść w życie od stycznia 2016 r. Po wykładzie uczestnicy konferencji zadawali pytania dotyczące prawa pracy, na każde z nich uzyskali konkretną odpowiedź od pana Dariusza Dwojewskiego.

Kolejne wystąpienie "Ochrona danych osobowych oraz ochrona danych pozyskanych w wyniku badań przeprowadzonych w poradni psychologiczno-pedagogicznej" przedstawiła wicedyrektor ROM-E Metis Grażyna Cybula podając najważniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Pierwszy dzień konferencji zakończył panel dyskusyjny "Wspomaganie szkół i placówek przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną", którego moderatorem była konsultant ROM-E Metis w Katowicach Sabina Furgoł.

Drugi dzień konferencji rozpoczął wykład "Wykorzystanie TIK w pracy z dziećmi w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej" konsultanta ROM-E Metis w Katowicach dr inż. Sebastian Koczego, dotyczący szczególnie wykorzystania nowoczesnych programów komputerowych oraz stron internetowych w pracy z małymi dziećmi, także w aspekcie zagrożeń.

Profesor UAM dr hab. Jacek Pyżalski wygłosił wykład nt. "Funkcjonowanie dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym" wykazując, że korzystanie z nowoczesnych mediów zostało zdemonizowane poprzez zbytnie skupienie się na negatywnym oddziaływaniu na życie dzieci i młodzieży. W swej prezentacji autor przedstawił wyniki badań własnych wskazujące na to, że negatywny wpływ świata wirtualnego nie jest aż tak duży jak mogłoby się wydawać na podstawie doniesień medialnych.

Pani Elżbieta Neroj Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych – Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiała prezentację "Zadania poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w świetle znowelizowanych przepisów" oraz "Projektowane zmiany w nowym rozporządzeniu w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych". Pani naczelnik odpowiadała również na liczne pytania uczestników dotyczące najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zadań poradni, orzecznictwa lub zajęć rewalidacyjnych.

Kolejne wystąpienie Lechosława Hojnackiego, konsultanta RODN WOM w Bielsku-Białej "Wykorzystanie TIK w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym" poświęcone było przekazaniu uczestnikom konkretnych przykładów jak współczesne technologie mogą pomóc osobom niepełnosprawnym w osiąganiu jak największej samodzielności i w stymulowaniu ich rozwoju.
Prezentacja dr Anny Pogorzelec z APS Warszawa, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk "»Patryk też może« Multimedialny systemem wsparcia edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną" dotyczyła potrzeby stworzenia nowych programów i aplikacji dostosowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz poświecona była prezentacji wyników badań dotyczących potrzeb nauczycieli uczniów niepełnosprawnych (doskonalenie, wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt). Na zakończenie drugiego dnia konferencji uczestnicy udali się na panel dyskusyjny "Wykorzystanie TIK w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej", którego moderatorem była konsultant ROM-E Metis w Katowicach Małgorzata Spendel.

Trzeci dzień konferencji otwarła swym wystąpieniem "Zaburzenia neurorozwojowe dzieci i młodzieży" dr hab. Ewa Emich-Widera – krajowy konsultant ds. neurologii dziecięcej. Przedstawiła najważniejsze aspekty funkcjonowania dziecka, na które trzeba zwracać uwagę w celu wykrycia nieprawidłowości neurorozwojowych i związanej z tym konsultacji neurologicznej, oraz przedstawiła pokrótce zaburzenia neurorozwojowe, sposoby terapii i diagnozy.

Kolejny wykład "Neuropsychologiczne aspekty rozwoju dzieci" wygłosiła dr Krystyna Rymarczyk z Pracowni Psychofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej w Warszawie. W swym wystąpieniu poruszyła zagadnienie neuroplastyczności mózgu, neuronów lustrzanych oraz wskazała na pozytywny i negatywny wpływ gier komputerowych na empatię oraz struktury mózgowe. Dr Krystyna Rymarczyk prezentowane tezy uzasadniała wynikami badań, w tym badań prowadzonych przez nią w Pracowni Psychofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej w Warszawie.

Podsumowaniem oraz zaproszeniem na przyszłoroczną konferencję zakończyły obrady konsultantki ROM-E Metis w Katowicach Małgorzata Spendel i Ewa Fiedziukiewicz.

 

Na podstawie ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników spotkania należy stwierdzić, że w 5-stopniowej skali (od bardzo dobry do nieodpowiedni) dobór treści, poziom merytoryczny wykładów i warsztatów oraz organizację konferencji oceniono na poziomie bardzo dobrym, wiedzę uzyskaną podczas konferencji uczestnicy uznali jako przydatną w ich pracy zawodowej. W dodatkowych uwagach uczestnicy wskazywali na potrzebę kontynuacji szkoleń, zaplanowania modułów prawnych oraz analizowania problemów dotyczących orzecznictwa w poradniach. Uczestnicy konferencji bardzo podkreślili chęć udziału w kolejnych konferencjach dla pracowników poradnictwa, także ze względu na wspaniałą atmosferę panującą podczas dotychczasowych konferencji, która sprzyjała wymianie doświadczeń.

 

Uczestnicy konferencji, zaproszeni goście oraz prelegenci otrzymali materiały konferencyjne oraz możliwość pobrania prezentacji, wszystkim osobom przekazane zostały również materiały promocyjne Miasta Katowice.

 

 

w imieniu organizatorów konferencji
Ewa Fiedziukiewicz

Opublikowano 30 października 2015
Wróć