Logo: Stowarzyszenie Fala Kulturyi

 

Zapraszamy Państwa na bezpłatny wykład

Krótka historia światła, czyli wprowadzenie do interpretacji sztuki: znaczenie kolorów i złoceń, symbolika solarna i lunarna, wątki mityczne i biblijne.

 

Termin spotkania: 21 października 2015 r. w godz. 14:00 – 17:00

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21

 

Będzie to już drugie spotkanie z cyklu Tajemnice sztuki współczesnej. Tym razem spojrzymy na dzisiejszą sztukę przez pryzmat historii. Pogłębimy w ten sposób posiadaną wiedzę o znajomość zjawisk, jakie zachodziły w sztuce od jej początków w czasach prehistorycznych aż po dzień dzisiejszy.

Tematem przewodnim w tej wędrówce będzie światło. Przez tysiąclecia było bowiem w sztuce zarówno narzędziem, jak i obiektem przedstawień. Ono samo oraz jego źródło – słońce – stały się symbolem, który pojawia się w artefaktach tworzonych przez ludzi na wszystkich kontynentach.

Znajomość przeszłości jest częstokroć kluczem do rozumienia dzieł powstających współcześnie, pozwala odkrywać ukryte znaczenia, nawiązania czy interpretacje.

Pamiętajmy, że podstawa programowa z 2008 r. wskazuje, że zadaniem nauczyciela przedmiotu Wiedza o kulturze jest:

  • wprowadzenie ucznia w problemy kultury współczesnej;
  • wyposażenie ucznia w intelektualne narzędzia umożliwiające analizę praktyk i wytworów kultury (w tym dzieł sztuki) w kontekście kultury, w której powstają;
  • rozwijanie u ucznia aktywnej postawy i motywowanie do różnych form udziału w kulturze.

 

W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego uczniowie kształceni zgodnie z tą podstawą programową. Przewidywała ona, że wśród zadań egzaminacyjnych znajdą się również takie, które będą sprawdzać umiejętności uczniów w zakresie wypowiadania się o wytworach kultury. Tym samym rośnie ranga przedmiotu Wiedza o kulturze. Proponowane Państwu spotkanie może dojść do skutku dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspierającego rozpowszechnianie wiedzy o współczesnych twórcach polskiej kultury i ich dziełach.

 

Opis spotkania:

Spotkanie będzie mieć charakter wykładowo-warsztatowy. W pierwszej części przeprowadzony zostanie wykład Krótka historia światła, przygotowany przez Olgę Kłosiewicz – doktor nauk humanistycznych, specjalistkę w dziedzinie estetyki i filozofii sztuki. Wykład, bazujący na niezwykle efektownej prezentacji, będzie wprowadzeniem do interpretacji sztuki. Przedstawi genezę sztuki w ujęciu teorii estetycznych, wyjaśni znaczenie kolorów i złoceń w sztuce różnych epok, omówi symbole związane ze słońcem i księżycem – dwoma źródłami światła, znanymi ludzkości od początków jej istnienia. W części poświęconej XIX w. omówiony zostanie wynalazek fotografii i zmiany w sztuce, do jakich się przyczynił.

Drugą częścią spotkania będą warsztaty zatytułowane Sztuka karmi samą siebie. Krytyczne i twórcze wykorzystanie tradycji, cytaty, kolekcje, zawłaszczenie.

Ich celem jest nauczenie praktycznego wykorzystania przekazanej wcześniej wiedzy i osiągnięcie przez uczestników swobody w odnajdywaniu różnego rodzaju nawiązań do dzieł dawniejszych w sztuce ostatniego stulecia.

Uzupełnieniem warsztatów i pomocą w realizacji zajęć dla uczniów, bazujących na naszym spotkaniu, będą scenariusze lekcji, które w wersji papierowej rozdamy uczestnikom, zaś w wersji elektronicznej udostępnimy na stronie internetowej prowadzonego przez nas projektu.

 

Kolejna część spotkania poświęcona będzie prezentacji założeń i zasad konkursu fotograficznego, jaki przygotowaliśmy dla uczniów w ramach zadania Tajemnice sztuki współczesnej. Konkurs ma wspierać nauczycieli w "rozwijaniu u ucznia aktywnej postawy i motywowaniu do różnych form udziału w kulturze", a uczniów zachęcić do własnych działań twórczych i rozwijania kreatywności. Jego tytuł – Współczesna pietà – w oczywisty sposób nawiązuje do popularnego motywu, przewijającego się w sztuce od czasów średniowiecza. Pokażemy różne przedstawienia tego motywu oraz możliwe kierunki realizacji tematu.

W ostatniej części spotkania zaprezentujemy nasz kolejny projekt: Lekcje muzealne – portal dla nauczycieli. Jego istotą jest tworzenie we współpracy z muzeami filmów edukacyjnych, których scenariusze oparte są na lekcjach muzealnych, jakie odbywają się w tych placówkach. Program powstał jako odpowiedź na problem sygnalizowany przez wielu nauczycieli, którym są różnego rodzaju ograniczenia (odległość, kwestie finansowe etc.) w organizowaniu wyjść/wyjazdów do placówek kultury. Przygotowane przez nas filmy wraz z obudową merytoryczną będą dostępne w Internecie i mają służyć jako pomoc w realizowaniu ciekawych i niecodziennych lekcji. Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków przeznaczonych w 2015 r. na program Kultura – Interwencje.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Beata Cielecka:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 11 września 2015
Zarchiwizowano 21 października 2015
Wróć