W roku szkolnym2014/2015 – odbyło się 10 spotkań zespołu doradców metodycznych, czyli zgodnie z planem 1 raz w miesiącu.

Poza 6 doradcami powołanymi przez gminy w spotkaniach systematycznie brało udział 4 koordynatorów i liderów grup wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych.

W trakcie rocznej pracy:

 1. Spotkanie wrześniowe – analizowano priorytety MEN na bieżący rok szkolny pod kątem uwzględnienia ich w planach pracy doradców metodycznych i ich realizacji w bieżącej pracy. Następnie analizowano zmiany w przepisach oświatowych, szczególnie tych, które są ważne dla pedagogów i psychologów szkolnych.
 2. W październiku po raz kolejny omówiono i wspólnie przeanalizowano zasady funkcjonowania świetlic szkolnych.
 3. Listopadowe spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach na temat zasad postępowania i zadań nauczyciela w sytuacjach trudnych w szkole. Wynikiem tego spotkania była koncepcja opracowania wspólnie z KP programu dla nauczycieli jak sobie radzić w sytuacjach trudnych z uczniem (Priorytet MEN Bezpieczna Szkoła)
 4. Podczas grudniowego spotkania jeden z doradców metodycznych (R. Gierek) przeprowadził szkolenie warsztatowe nt. jak pracować z uczniami w celu zapobiegania różnym współczesnym zagrożeniom.
 5. W styczniu odbyły się dwa spotkania:
  • jedno na początku stycznia to specjalistyczne spotkanie doradców metodycznych, policji oraz prezesa Klubu OKTAGON, poświęcone wspólnemu analizowaniu programu dla nauczycieli Bezpieczna i Przyjazna Szkoła. Doradcy wnieśli szereg uwag do programu. Nad tym programem pracowali doradcy jeszcze w marcu 2015 r. równocześnie robiąc nabór chętnych pedagogów do warsztatów pilotażowych, które zostaną przeprowadzone jeszcze we wrześniu 2015 r.

  • kolejne spotkanie w styczniu to - tradycyjnie noworoczne spotkanie z przedstawicielami JST, dyrektorami szkół oraz dyrekcja ROM-E Metis. Tematem przewodnim spotkania była sytuacje ucznia zdolnego w szkole, jego możliwości i ograniczenia w rozwoju.

 6. Spotkanie w lutym 2015 r. – to próba wypracowania nowego modelu programu wychowania i profilaktyki zgodnie z projektowanym rozporządzeniem. Prowadziła je p. Magdalena Wieczorek.
 7. Kwiecień 2015 r. – analizowano nowelizacje ustawy o systemie oświaty z wszystkimi planowanymi zmianami od nowego roku szkolnego Prowadziła je p. Ewa Fiedziukiewicz
 8. W majowym spotkaniu uczestniczyła p. dyrektor Bożena Bucka. Podsumowano bieżący rok szkolny oraz przygotowano tematy na nowy rok, w tym także problematykę konferencji dla pedagogów i psychologów szkolnych. Konferencja będzie realizowano wspólnie przez doradców oraz p. M. Wieczorek
 9. Czerwiec – to kolejne w bieżącym roku spotkanie doradców z przedstawicielami JST, dyrektorów szkół i dyrekcją ROM-E Metis. Omawiano zasady pisania projektów unijnych a także doradca metodyczny z Bielska Białej przedstawiła i podzieliła się uwagami nt. realizacji na ich terenie zmodyfikowanego modelu wspomagania szkół i placówek.
  Podczas tego spotkania pożegnano koleżankę Ilonę Nitychoruk-Piekarz, która w sierpniu kończy prace jako doradca metodyczny w Bytomiu.
 10. Każdy doradca do 10 lipca 2015 r. przekazał pisemne sprawozdanie z pracy doradcy na swoim terenie w roku szkolnym 2014/2015.

 

Koordynator – Jolanta Leśniak

Opublikowano 30 lipca 2015
Zarchiwizowano 31 grudnia 2015
Wróć