Logo: Stowarzyszenie Fala Kulturyi

 

W ramach oferty wakacyjnej zapraszamy Państwa na bezpłatny wykład

Tajemnice sztuki współczesnej,

w piątek 3 lipca 2015 w godz. 13:00 – 16:00, podejmujący temat polskich twórców współczesnych, ich dokonań i sukcesów odnoszonych w Polsce i na świecie. Integralnym elementem szkolenia będą warsztaty na temat sposobów komunikowania uczniom zagadnień sztuki współczesnej.

Wykład poprowadzą członkowie Stowarzyszenia Fala Kultury, działającego na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21.

 

Celem zadania jest pogłębienie wśród nauczycieli przedmiotu Wiedza o kulturze znajomości zjawisk i postaci polskiej sztuki współczesnej. Bogactwo mediów, jakie ma do dyspozycji dzisiejsza kultura, mnogość odwołań do wcześniej stworzonych dzieł i zaangażowanie w problemy współczesnego życia sprawiają, że powstające dziś wytwory sztuki są nie lada wyzwaniem dla odbiorcy.

Tymczasem podstawa programowa z 2008 r. wskazuje, że zadaniem nauczyciela przedmiotu Wiedza o kulturze jest:

  • rozwijanie u ucznia aktywnej postawy i motywowanie do różnych form udziału w kulturze;
  • wprowadzenie ucznia w problemy kultury współczesnej;
  • wyposażenie ucznia w intelektualne narzędzia umożliwiające analizę praktyk i wytworów kultury (w tym dzieł sztuki) w kontekście kultury, w której powstają.

W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego uczniowie kształceni zgodnie z tą podstawą programową. Przewidywała ona, że wśród zadań egzaminacyjnych znajdą się również takie, które będą sprawdzać umiejętności uczniów w zakresie wypowiadania się o wytworach kultury. Tym samym rośnie ranga przedmiotu Wiedza o kulturze.

Materiał prezentowany w większości podręczników do w/w przedmiotu nie wykracza jednak poza XX w., prezentując jego ostatnie lata w bardzo ograniczonej formie. Z każdym mijającym rokiem XXI stulecia, powiększa się przepaść między wiedzą, w którą wyposaża nauczyciela i jego podopiecznych podręcznik, a tworzoną współcześnie sztuką.

 

Proponowany Państwu wykład jest próbą zmniejszenia tego dystansu, a może on dojść do skutku dzięki działaniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspierającego rozpowszechnianie wiedzy o współczesnych twórcach polskiej kultury i ich dziełach.

 

Opis spotkania:

Dwugodzinne spotkanie będzie mieć charakter wykładowo-warsztatowy. W pierwszej części przeprowadzony zostanie wykład przygotowany na podstawie książki dr Olgi Kłosiewicz, który skupi się przede wszystkim na zdefiniowaniu sztuki współczesnej przez określenie jej ram czasowych, kierunków rozwoju i poruszanej problematyki. Przedstawione zostaną nowe formy artystyczne (ambalaż, asamblaż, happening, enviromental art, performance, sztuka i instalacje video, street art) oraz kategorie formalne i estetyczne, przydatne dla interpretacji dzieł sztuki współczesnej. Zaprezentowane zostaną sylwetki oraz dokonania najbardziej charakterystycznych i znaczących postaci polskich twórców współczesnych, m.in.: Pawła Althamera, Rafała Bujnowskiego, Katarzyny Kozyry, Zbigniewa Libery, Joanny Rajkowskiej, Wilhelma Sasnala, Moniki Sosnowskiej.

Kolejna część spotkania poświęcona będzie prezentacji przygotowanych przez nas materiałów, mających ułatwić przyszłe rozmowy z uczniami. Pierwszym z nich jest podręcznik dla nauczycieli, w którym omówione zostały zarówno zagadnienia ogólne, jak i sylwetki polskich twórców sztuki współczesnej oraz ich dzieła. Autorką podręcznika jest Olga Kłosiewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka w dziedzinie estetyki i filozofii sztuki.

Do podręcznika dołączone zostaną scenariusze lekcji poświęconych polskiej sztuce współczesnej, a każdy uczestnik spotkania otrzyma cały komplet wydrukowanych materiałów.

Istotne rozszerzenie treści zawartych w książce znajduje się na utworzonej przez nas stronie WWW. Będzie tam można znaleźć nie tylko bogatszy niż w podręczniku materiał ilustracyjny, ukazujący omawiane prace, ale również reprodukcje dzieł, do których nawiązują twórcy współcześni. W czasie spotkania zaprezentujemy stronę zebranym nauczycielom i pokażemy, w jaki sposób skutecznie z niej korzystać.

Przedstawimy też nasz kanał na serwisie internetowym YouTube. Gromadzimy tam materiały popularyzujące wiedzę o polskiej i światowej sztuce współczesnej, najważniejszych wydarzeniach, twórcach, a także muzeach i galeriach, w których prezentowane są ich prace.

Ostatnią częścią spotkania będą warsztaty. Ich celem jest nauczenie praktycznego wykorzystania przekazanej wcześniej wiedzy i osiągnięcie przez uczestników swobody w prowadzeniu rozmowy na temat dzieł sztuki współczesnej.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Beata Cielecka:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 16 czerwca 2015
Zarchiwizowano 3 lipca 2015
Wróć