Kursy są elementem szerszego, trzyletniego projektu Uniwersytetu Fontys w  Tilburgu (Holandia) i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu nową metodą w systemach opieki społecznej i  edukacji w Polsce.

Esencją SFA jest koncentracja na możliwościach, a nie na problemach, w pracy z klientami wszelkiego typu. Ważny jest cel, do jakiego klient (uczeń, podopieczny, rodzic, nauczyciel itp.) zmierza i jego zasoby, które mogą mu pomóc ten cel osiągnąć.

Bardzo często chcąc rozwiązać sytuacje trudne związane np. z uciążliwymi zachowaniami dziecka, analizujemy dogłębnie genezę tych zachowań, liczne sytuacje, w których występują. Niejednokrotnie precyzyjna diagnoza problemu prowadzi do uczucia bezradności u osoby pomagającej; historia traumatycznych doświadczeń, czy też organiczne dysfunkcje, przesłaniają zdrowy potencjał dziecka i nadzieję na zmianę.

SFA kwestionuje założenie, iż zrozumienie wszystkich spraw związanych ze  źródłem problemu to jedyny sposób, by rozwiązać zaistniałą sytuację. Jest to  podejście zorientowane w większym stopniu na przyszłość i na działanie. Stosując SFA osoba pomagająca klientowi koncentruje się na jego:

  • potrzebach (zamiast na problemach)
  • potencjale i mocnych stronach (zamiast na brakach i słabych stronach)
  • poprzednich sukcesach (zamiast na porażkach)
  • wyjątkach od sytuacji problemowej (zamiast na częstotliwości pojawiania się i rozmiarze problemu)
  • definiowaniu i konstruowaniu wizji pożądanej przyszłości (zamiast na  obezwładniającej przeszłości)

Takie nastawienie osoby pomagającej motywuje klienta do współpracy i  umożliwia budowę skutecznego sojuszu na rzecz zmian.

Korzenie tego podejścia sięgają sposobu myślenia terapeutycznego Miltona Ericksona oraz niektórych metod pracy w Mental Research Institute w Palo Alto. Ostateczny kształt Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach zawdzięcza swoim bezpośrednim "rodzicom" – Stevowi de Shazerowi i Insoo Kim Berg.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, jako podejście nowoczesne i  skuteczne, stosowana jest w Polsce przez niektórych psychoterapeutów. Jest jednak nadal stosunkowo mało znana i praktykowana. SFA to nie tylko narzędzie psychoterapii; znajduje również szerokie zastosowanie w innych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

  • w instytucjach oświatowych – szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • w organizacjach pomocy społecznej – ośrodkach pomocy społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, domach dziecka, centrach interwencji kryzysowej
  • w ośrodkach ochrony zdrowia – ośrodkach leczenia uzależnień, ośrodkach zdrowia psychicznego

W USA, Holandii, Wielkiej Brytanii i innych krajach, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach okazało się skutecznym narzędziem postępowania w odniesieniu do  szerokiego spektrum problemów (w tym problemów behawioralnych i zaburzeń w  kontaktach społecznych, włącznie z problemami alkoholowymi).

W ubiegłym roku przeprowadzone zostały w ścisłej współpracy z holenderskimi profesjonalistami kurs pilotażowy i I część kursu kontynuacyjnego. Ewaluacje potwierdzają wysoką przydatność SFA w pracy instytucji oświatowych. Kursy oferują konkretne techniki pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Mogą również stanowić przyczynek do podniesienia poziomu optymizmu i zaradności w  pracy.

Więcej informacji można uzyskać na: http://www.fontysoso.nl/sfamatrapolska/

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Konsultanci Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Opublikowano 4 lipca 2006
Zarchiwizowano 14 czerwca 2007
Wróć