Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Ministerstwa Edukacji i Sportu uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2005/2006 rozpocznie się realizacja projektu pt. "Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie języków obcych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Zakończenie zadania planowane jest na grudzień 2006 r.

Projekt obejmuje bezpłatne, cykliczne kursy doskonalące z zakresu języka obcego dla ponad 26 tys. nauczycieli (w tym wychowawców i innych pracowników pedagogicznych) zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie całego kraju. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursach będą mieli nauczyciele, których dostęp do różnych form doskonalenia jest ograniczony, tj. nauczyciele z terenów wiejskich i małych miejscowości.

Nauczyciele będą mogli uczestniczyć w jednym kursie takiego cyklu lub w kilku następujących po sobie kursach dostosowanych do poziomu ich umiejętności. Cały cykl obejmie 5 kursów (300 godz.), z tym że zakłada się iż ok. 9 tys. nauczycieli ukończy co najmniej 3 kursy takiego cyklu o wymiarze 180 godz. łącznie. Szkolenia będą realizowane wyłącznie w małych grupach, tj. nie większych niż po 8 osób. Przewiduje się też w 2006 r. możliwość zorganizowania niektórych kursów w formie tygodniowych zjazdów poza miejscem zamieszkania uczestników.

Celem kursów jest doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie wybranych przez nauczycieli języków europejskich, w szczególności języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego. Zadanie będzie realizowane w ścisłej współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (CODN) przez wyłonionych w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców. Wykonawcy będą również przeprowadzać rekrutację na wymienione kursy, w regionach i w zakresie określonym przez Ministerstwo we współpracy z CODN – po rozpoznaniu potrzeb nauczycieli.

Zwracamy się do wszystkich nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem w zakresie języków obcych z prośbą o wypełnienie formularza na stronie internetowej www.efs.codn.edu.pl. Wypełnione formularze pozwolą nam szybko oszacować potrzeby w regionach dotyczące języków i umiejscowienia kursów. Należy jednocześnie podkreślić, że formularz ten jest jedynie narzędziem badawczym i nie ma związku z rekrutacją. Nabór na szkolenia prowadzić będą w późniejszym terminie wykonawcy, którym zostanie powierzone to zadanie. Zachęcamy również do regularnego odwiedzania strony projektu. Znajdą się na niej bieżące informacje związane z realizacją projektu.

Opublikowano 16 listopada 2005
Zarchiwizowano 6 czerwca 2006
Wróć