Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania...

Zapraszamy na bezpłatną konferencję organizowaną przez ROM-E Metis w Katowicach we współpracy z Young Digital Planet oraz Moje Bambino:

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Cel konferencji:

Celem konferencji jest przekaz kompletnej informacji na temat projektu "Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych", w tym: warunków przystąpienia do projektu, szczegółów dotyczących pisanych wniosków, a także uczestnictwo w seminariach metodycznych prowadzonych przez znanych i cenionych w środowisku edukacyjnym wykładowców – niekwestionowanych autorytetów w określonych dziedzinach.

Celem działań podejmowanych ww. projekcie jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w tym także dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Środki w ramach projektu może otrzymać każda szkoła podstawowa ucząca klasy I-III. Projekt jest projektem systemowym realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Adresaci: dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządu, koordynatorzy szkolnych zespołów nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Termin: 8 lutego 2011 r. w godz. 9:00 – 15:00 – szczegółowy program w załączeniu...

Miejsce: Sala Sejmu Śląskiego Katowice, ul. Jagiellońska 25 (wejście od strony ul. Lompy).

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem na nr 32 209 53 13 lub o rejestrację online.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Zofia Domaradzka-Grochowalska – tel.: 600 382 313
e-mail:

oraz

Barbara Cyl – tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108 (w piątki)
e-mail:

Moje Bambino, Metis, YDP

Opublikowano 28 stycznia 2011
Zmieniono 8 lutego 2011
Zarchiwizowano 8 lutego 2011
Wróć