Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. 2019 poz. 1653) – wejście w życie 1.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001653

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Karta Nauczyciela Art 70d i Karta Nauczyciela, Art. 70a ust. 1

Dotyczy: biblioteki, budżet, doradcy metodyczni, doskonalenie nauczycieli, kształcenie nauczycieli, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zmieniono 23 września 2019

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna