Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2020 poz. 1552)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001552

Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 42 ust. 7b

Dotyczy: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zmieniono 14 września 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst.jedn.:Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001280

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 1 pkt 5

Dotyczy: pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zmieniono 23 lipca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000532

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2019 poz. 322) – wchodzi w życie 01.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000322

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 11

Dotyczy: pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zmieniono 14 sierpnia 2019

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna