Zapraszamy do udziału w kursie
Prowadzenie mediacji w oświacie
organizowanym we współpracy ze Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Logo: Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Adresaci: nauczyciele i szkolni specjaliści, chcący przygotować się do prowadzenia mediacji oraz koordynowania pracy mediatorów rówieśniczych.

Dyrektorów szkół zaprosimy na dedykowany kurs poświęcony wykorzystaniu mediacji w pracy dyrektora szkoły/przedszkola.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do:

  • samodzielnego planowania i prowadzenia pełnego procesu mediacji w oświacie (rówieśniczych, szkolnych i  oświatowych),
  • wspierania członków danej społeczności (grupy, klasy, szkoły) w budowaniu pozytywnego klimatu opartego na  wzajemnej akceptacji i współpracy,
  • planowania i koordynowania pracy klubu mediatorów rówieśniczych.

Czas trwania kursu: 100 godzin dydaktycznych

Terminy:

24 maja 2024 r. w godz. 14:15 – 19:30
25 maja 2024 r. w godz. 9:00 – 16:30
7 czerwca 2024 r. w godz. 15:00 – 19:30 (online)
8 czerwca 2024 r. w godz. 9:00 – 16:30
14 czerwca 2024 r. w godz. 15:00 – 19:30
15 czerwca 2024 r. w godz. 9:00 – 16:30
30 sierpnia 2024 r. w godz. 15:00 – 18:00 (online)
31 sierpnia 2024 r. w godz. 9:00 – 16:30
20 września 2024 r. w godz. 15:00 – 19:30 (online)
21 września 2024 r. w godz. 9:00 – 16:30
4 października 2024 r. w godz. 15:00 – 19:30
5 października 2024 r. w godz. 9:00 – 16:30

Miejsce: stacjonarnie w ROM-E Metis w Katowicach oraz online na  platformach e-learningowych Zoom i Moodle.

Zakres tematyczny jest zgodny ze  standardami szkolenia mediatorów (Uchwała nr 1/2023 Społecznej Rady ds. alternatywnych metod rozwiązywania sporów przy Ministrze Sprawiedliwości) oraz efektami kształcenia opisanymi w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji dla kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji w oświacie" (Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. Dz.U. z  dnia 24 listopada 2023 r. poz. 1283).

 

Zobacz pełny program kursu oraz warunki ukończenia kursu

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 840 zł

Termin płatności: 19 maja 2024 r.

Wolnych miejsc: 13.

O udziale w kursie decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online do dnia 19 maja 2024 r.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E „Metis” w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 19D

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Adrianą Porębską-Kościelniak – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Ewa Kustwan-Mróz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail: lub

 

Informacje o prowadzących:

dr Anna Bicz-Kordonets – doktor nauk prawnych, zatrudniona na Uniwersytecie Śląskim i prowadząca działalność gospodarczą w zakresie działalności mediacyjnej i  szkoleniowej. Jej specjalizacja obejmuje mediacje cywilne, rodzinne oraz gospodarcze, a doświadczenie w tej dziedzinie zdobywa nieprzerwanie od 2016 roku, kiedy to rozpoczęła swoją praktykę jako mediator.
Jest wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Dodatkowo, pełni funkcję dyrektorki Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, instytucji promującej alternatywne metody rozwiązywania sporów na terenie województwa śląskiego.
Jej edukacja w zakresie mediacji obejmuje udział w szeregu specjalistycznych szkoleń, w tym w "Specjalistycznym szkoleniu z mediacji gospodarczych", "Mediacje jako forma rozwiązywania sporów gospodarczych", a także kursie "Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora" na tym samym wydziale w 2013 roku. W 2021 roku wzięła również udział w Akademii Negocjacji EY Akademy of  Business.
Posiada liczne publikacje w zakresie mediacji i postępowania cywilnego. Wśród nich znajdują się artykuły takie jak "Dowód z opinii biegłego w postępowaniu rozpoznawczym a  postępowanie mediacyjne wszczęte na podstawie postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji" opublikowany w  Kwartalniku ADR, czy "Expert Opinions on the Principles of  Maintaining Registers of Mediators" zamieszczony w pracy zbiorowej "Mediation In Poland. Theory & Practice".
Jako trenerka, prowadzi szkolenia z zakresu mediacji i  negocjacji. Wzięła czynny udział w kilkudziesięciu konferencjach na temat mediacji.

Monika Biernot – radca prawny, prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Monika Biernot. Poza działalnością prawniczą prowadzi postępowania mediacyjne, zarówno ze skierowania sądu (mediacje sądowe) jak i umowne (pozasądowe).
Od 2013 r. stały mediator Centrum Arbitrażu i Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica w Katowicach, ponadto wpisana na listę mediatorów sądowych Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w  Katowicach.
Wzięła udział w szeregu szkoleń z zakresu mediacji m.in.: "Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora" - Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, "Mediacje w sprawach gospodarczych dla środowiska mediatorów" zorganizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicacach, "Negocjacyjny Olimp" – szkolenie z prof. dr hab. Zbigniewem Nęckim, "Psychologia mediacji" Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Posiada status mediatora szkoleniowca (wykładowca i trener mediacji) w ramach szkoleń organizowanych przez Centrum Arbitrażu i Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica w Katowicach (od 2018 r.).
Świadczy usługi prawne, szkoleniowe i doradcze, specjalizuje się m.in. w obsłudze niepublicznych podmiotów oświatowych (m.in. szkoły podstawowe w tym placówki kształcenia specjalnego). W ramach współpracy z placówkami oświatowymi świadczy m.in. usługi szkolenia z zakresu mediacji dla nauczycieli, a także warsztaty i wykłady dla uczniów, z  uwzględnieniem symulacji mediacji. Jest aktywnym uczestnikiem spotkań organizowanych m.in. przez Sędziów-koordynatorów mediacji przy Sądach, związanych m.in. z propagowaniem idei mediacji, jako alternatywnego sposobu rozstrzygania sporów. Prowadziła warsztaty dla studentów "Metodyka pracy mediatora".

dr Grzegorz Frączek – doktor nauk prawnych, mediator, Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka, Akademii Nauk Stosownych, radca prawny w firmie CSP Legal Frączek & Wicher Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska.
Ukończył szereg szkoleń z zakresu mediacji m.in. "Mediacje - przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora", "Mediacje i  negocjacje w biznesie", specjalistyczne szkolenie z mediacji gospodarczych.
Wykładowca przedmiotu prawo cywilne oraz postępowanie cywilne, na studiach podyplomowych z zakresu mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów a także na  specjalistycznych szkoleniach w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Gospodarki. Członek III kadencji Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Zespołu ds. Mediacji przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Trener na szkoleniach z zakresu prawa cywilnego oraz konsumenckiego, prelegent na konferencjach krajowych i  międzynarodowych. Koordynator wielu projektów mediacyjnych, w  tym promujących wykorzystanie mediacji rówieśniczych, autor publikacji na temat mediacji.

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy w szkole podstawowej, gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Ukończyła szkolenie bazowe w zakresie prowadzenia mediacji oraz szkolenie specjalistyczne z mediacji oświatowych, szkolnych i z nieletnim sprawcą czynów karalnych organizowane przez Polskie Centrum Mediacji.
Współautorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, w tym Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Mediator". Przez kilkanaście lat szkoliła młodzieżowych liderów i wykorzystywała pomysły uczniów na szkolną profilaktykę, a w latach 2005-2016 koordynowała działania mediatorów rówieśniczych w Gimnazjum nr  4 im. J. Ziętka w Katowicach. Prowadziła również treningi rozwijające umiejętność współpracy, umiejętności komunikacyjne i rozwiązywania konfliktów dla uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych.
Przygotowanie do pracy trenerskiej z osobami dorosłymi zdobywała m.in. podczas kursu z zakresu andragogiki oraz kursu doskonalącego "Trener w oświacie", a także prowadząc warsztaty i szkolenia dla różnych podmiotów od 2004 r. Obecnie jako nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym "Metis" w Katowicach prowadzi szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw uczniów, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywania konfliktów, w tym z wykorzystaniem technik mediacyjnych, wdrażania mediacji szkolnych i rówieśniczych oraz aktywizowania uczniów do działań prospołecznych.

Ewa Kustwan-Mróz – psycholog z 35-letnim stażem pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Ukończyła studia podyplomowe: "Coaching w edukacji" oraz "Mentoring, tutoring i  coaching w edukacji".
Przygotowanie do pracy trenerskiej z osobami dorosłymi zdobywała m.in. podczas kursu z zakresu andragogiki oraz kursu doskonalącego "Trener w oświacie". Jest wykładowcą przedmiotu psychologia rozwojowa w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych Uczelni Korczaka Akademii Nauk Stosownych w Katowicach. Prowadziła szkolenia z  zakresu komunikacji interpersonalnej dla różnych grup odbiorców, w tym kuratorów społecznych.
Jako nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym "Metis" w Katowicach pracuje z  nauczycielami wszystkich typów szkół w obszarze wychowania, profilaktyki i szeroko rozumianej pomocy psychologicznej. Prowadzi szkolenia m.in. na temat wykorzystania metod coachingowych, tutoringu i mentoringu w pracy z uczniami, pracy z grupą, komunikacji i rozwiązywania sytuacji trudnych w tym kryzysowych. Prowadziła szkolenia doskonalące umiejętności wychowawcze, w tym komunikacyjne nauczycieli w ramach programów "Falochron dla Śląska" oraz "Golden 5". Od 20 lat prowadzi też Zespół Interwencji Kryzysowej w ROM-E Metis, który świadczy pomoc dla szkół dotkniętych kryzysem.

Kinga Martuszewska – absolwentka prawa na  Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Ukończyła także studia podyplomowe z  zakresu kryminalistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w  Krakowie.
Specjalistka w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, rodzinnego i podatkowego.
Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w wielu kancelariach adwokackich w województwie śląskim, kancelarii radcy prawnego, jak również kancelarii komorniczej. Posiada doświadczenie w pracy w sektorze publicznym – Urząd Miasta w  Wodzisławiu Śl. Edukowała młodzież oraz osoby dorosłe w  zakresie podstaw prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego.

Anna Pawłowska – psycholog i trenerka z  ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracowała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, żłobku, przedszkolu. Kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozwinęła także pracując jako psycholog szkolny.
Ukończyła podstawowe szkolenie z mediacji w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie, szkolenie "Mediacja w prawie karnym" oraz 72 godzinne szkolenie dla koordynatorów konferencji sprawiedliwości naprawczej dla nieletnich. Brała udział w  szkoleniu prawnym dla mediatorów w zakresie mediacji cywilnej.
Popularyzowała ideę mediacji w środowisku szkolnym, była jedną z pomysłodawczyń, koordynatorką i realizatorką Miejskiego Programu Szkolnych Mediacji Rówieśniczych w Piekarach Śląskich. Prowadziła mediacje cywilne na zlecenie Sądu Okręgowego w  Katowicach.
Kwalifikacje trenerskie zdobyła podczas cyklu szkoleniowego Szkoły Trenerów prowadzonego przez zespół Metrum Beaty Kozak w  Katowicach. Jako nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym "Metis" w Katowicach prowadzi szkolenia m.in. z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, komunikacji interpersonalnej. Stawia na całożyciowe rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i wiążących się z nią zagadnień takich jak: porozumienie bez przemocy (NVC), asertywność, współpraca, krytyczne myślenie i dialog.

Opublikowano 5 marca 2024
Zmieniono 17 kwietnia 2024
Wróć