Dzień dobry,
uprzejmie proszę o informację, czy przysługuje mi świadczenie kompensacyjne (spełniam wymogi co do wieku i stażu pracy), jeżeli jestem zatrudniona w szkole niepublicznej z Kodeksu Pracy?
Serdecznie pozdrawiam, z góry dziękując za odpowiedź

O nauczycielskie świadczenie kompensacyjne może ubiegać się osoba, która bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku pracowała jako nauczyciel, wychowawca lub inny pedagog, w następujących placówkach:
o publiczne i niepubliczne przedszkola,
o szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych,
o publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
o młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
o młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
o specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
o specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania,
o ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, które umożliwiają:
 dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, które są organizowane na podstawie odrębnych przepisów,
 dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
o placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe,
Ważne są zatem dwie kwestie: czy obecnie wykonuje Pani pracę nauczyciela i czy placówka, w której Pani obecnie pracuje należy do w/w podmiotów.
Jednoznaczna ocena danej placówki oraz charakteru danej pracy jest możliwa wyłącznie na podstawie analizy dokumentów, złożonych wraz z wnioskiem o świadczenie.

Anna Sobańska-Waćko
1 października 2021 13:07