Logo: As poznaje okolicę - szkoła nie tylko w szkole. Muzeum Górnictwa Węglowego, Park 12C - Sztolnia Królowa Luiza

Kod szkolenia:
48W/V
Adresaci:
dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele (w tym: WOS, WOR), nauczyciele wspomagający, pedagodzy i psycholodzy szkolni.
Tematyka:
  • Edukacja XXI wieku prowadząca do zdobycia odpowiedniego i dopasowanego do potrzeb jednostki wykształcenia powinna ukazywać jakże istotne zagadnienia, które pragniemy omówić podczas spotkań poświęconych poznawaniu z AS-em okolicy województwa śląskiego w aspekcie pracy szkolnej i pozaszkolnej – wycieczek, wyjazdów, wędrówek po naszej Małej Ojczyźnie – a wszystko to wraz z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniem niepełnosprawnym.
  • Pokażemy, że odpowiednie przeprowadzenie wycieczki stwarza możliwości do aktywnego wpływania na podejmowane przez osoby niepełnosprawne działania, rozwijanie posiadanych umiejętności i nieodbieganie w żadnym stopniu od grupy rówieśniczej.
Cel:
  • Podniesienie jakości i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowych w obszarze edukacji poprzez prezentację wybranych zagadnień z zakresu tożsamości historycznej w aspekcie patriotycznym w obiektach muzealnych województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem pracy szkolnej i pozaszkolnej z AS-em – dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniem niepełnosprawnym.
  • Przygotowanie nauczycieli do praktycznej inkluzji uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera i realizacji podstawy programowej poza terenem szkoły – podczas wyjść, wycieczek, warsztatów itp.
  • Ukazanie, że odpowiednie przeprowadzenie wycieczki w powiązaniu z dobrze dobraną ścieżką edukacyjną stwarza możliwości do aktywnego wpływania na podejmowane przez osoby niepełnosprawne działania, rozwijanie posiadanych umiejętności i nieodbieganie w żadnym stopniu od grupy rówieśniczej.
Termin:
8 czerwca 2022 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
Muzeum Górnictwa Węglowego, Park 12C – Sztolnia Królowa Luiza, Maurycego Mochnackiego 12, Zabrze
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Sebastian Koczy, Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
Sebastian Koczy, Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko
Cena:
15 zł płatne na miejscu w kasie obiektu
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sebastian Koczy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i  międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w  naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

http://koczy.debacom.pl/

Katarzyna Niemotko

Psycholog, specjalista ds. szkoleń, ekspert programu RPO, PO WER w obszarze edukacji i integracji społecznej.

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.