Szanowni Państwo,

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli na podstawie upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej informuje Państwa o możliwości podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego, nauczania początkowego, historii i geografii w środowiskach Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami Polski, przede wszystkim na Wschodzie.

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele, którzy:

 1. Legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych w zakresie: filologii polskiej, neofilologii, nauczania wczesnoszkolnego, historii i geografii,
 2. Posiadają co najmniej dwuletni staż pracy pedagogicznej,
 3. Stale podnoszą swoje kwalifikacje,
 4. Przedstawią dobrą opinię z pracy i rekomendację dyrektora placówki, w której są zatrudnieni,
 5. Znają język rosyjski lub język kraju, do którego wyjeżdżają (co najmniej w stopniu podstawowym), ewentualnie b. dobrze: angielski, francuski lub niemiecki,
 6. Mają bardzo dobry stan zdrowia – udokumentowany aktualnym zaświadczeniem lekarskim z adnotacją: zdolny do pracy jako nauczyciel za granicą w trudnych warunkach,
 7. Mają poprawną wymowę – za granicą będą stanowić wzór językowy dla uczniów,
 8. Są komunikatywni, samodzielni, odpowiedzialni, aktywni, umieją sobie radzić w nietypowych sytuacjach, umieją współpracować z nowymi zespołami ludzi,
 9. Ukończyli szkolenie przygotowujące do pracy dydaktycznej na Wschodzie.

W przypadku braku nauczycieli ze stażem pedagogicznym, do pracy za granicą mogą zostać zakwalifikowani absolwenci wyżej wymienionych kierunków studiów wyższych. Absolwenci są zobowiązani do przedstawienia opinii i rekomendacji opiekuna praktyk pedagogicznych i promotora pracy magisterskiej.

Nabór kandydatów prowadzony jest od 1 marca do 31 października. Po odbyciu rozmowy rekrutacyjnej w CODN osoby wstępnie zakwalifikowane biorą udział w bezpłatnym 80-godzinnym Kursie przygotowującym do pracy dydaktycznej środowisku Polonii i Polaków zamieszkałych na Wschodzie organizowanym w lutym każdego roku. Ostatecznie nauczycieli kwalifikuje Komisja ds. kierowania nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą. Osoby zakwalifikowane podejmują pracę za granicą z początkiem nowego roku szkolnego. Zawierają one z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, jako jednostką kierującą, tzw. umowę o skierowanie do pracy za granicą. Umowa jest zawierana na rok z ewentualnym przedłużeniem do czterech lat.

Podstawą prawną delegowania nauczycieli jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 409).

Zgodnie z paragrafem 18 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia – Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli kieruje nauczyciela do zagranicznego pracodawcy, który zatrudnia go według przepisów obowiązujących w danym państwie.

Nauczyciele skierowani do pracy dydaktycznej za granicą otrzymują od Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli:

 1. Ryczałt miesięczny, z którego pokrywają swoje koszty utrzymania, zakwaterowania i składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, zdrowotne i Fundusz Pracy,
 2. Bilet lub zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem (raz w roku),
 3. Zwrot kosztów ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych,
 4. Niektóre pomoce dydaktyczne i literaturę metodyczną.

Staż pracy za granicą jest wliczany do stażu pracy i do okresów składkowych w ubezpieczeniach społecznych, pod warunkiem, że nauczyciel z otrzymywanego przez CODN ryczałtu pokrywa m.in. koszt składek ZUS oraz składki na Fundusz Pracy.

 

Kraje i miejscowości, w których pracują polscy nauczyciele
(rok szkolny 2006/2007):

ARMENIA: Erewań

BIAŁORUŚ: Mińsk, Grodno, Baranowicze, Brześć, Mohylew.

KAZACHSTAN: Ałmaty, Astana, Astrachanka, Czkałowo, Ehibastuz, Karaganda, Kamienka, Kamyszenka, Kokczetaw, Pawłodar, Pierwomajka, Pietropawłowsk, Pietrowka, Szortandy, Stiepnogorsk, Taraz, Temirtau, Żanaszar.

KIRGISTAN: Biszkek

ŁOTWA: Ryga, Daugavpils, Jekabpils, Jełgava, Krasława, Rezekne.

MOŁDAWIA: Kiszyniów, Bielce, Comrat, Sloboda Raszkowa, Styrcza.

RUMUNIA: Suczawa, Gura Humorului, Kaczyka, Moara, Paltinoasa.

ROSJA: Moskwa, Petersburg, Akbułak, Bijsk, Czerniachowsk, Iszym, Jekaterynburg, Kaliningrad, Kirów, Krasnojarsk, Oziersk, Smoleńsk, Saratow, Tobolsk, Tomsk, Usole Syberyjskie, Ułan-Ude

UKRAINA: Kijów, Bar, Browary, Biała Cerkiew, Charków, Chersoń, Czerwonoarmiejsk, Dniepropietrowsk, Donieck, Drohobycz, Dubno, Emilczyn, Gródek Podolski, Iwano-Frankowsk, Jarmolińce, Kamieniec Podolski, Kowel, Koziatyń, Kirowograd, Korosteń, Krzemieniec, Krasnoszora, Ługańsk, Makijewka, Mikołajów, Mariupol, Niżyn, Odessa, Połtawa, Priłuki, Równe, Sąsiadowice, Sławuta, Sumy, Stachanów, Starokonstantynów, Stryj, Symferopol, Szepetówka, Tarnopol, Winnica, Użgorod, Złoczów.

UZBEKISTAN: Taszkent.

 

Sieć oświaty polskojęzycznej w krajach za wschodnimi granicami Polski tworzą:

 • szkoły z polskim językiem wykładowym,
 • szkoły dwujęzyczne, w których funkcjonują klasy z polskim językiem wykładowym,
 • szkoły i klasy z językiem polskim jako przedmiotem obowiązkowym,
 • szkoły prowadzące nauczanie języka polskiego w ramach zajęć fakultatywnych i kółek zainteresowań,
 • przedszkola, w których naucza się języka polskiego,
 • domy twórczości dziecięcej, prowadzące naukę języka polskiego w formie kółek zainteresowań,
 • szkoły sobotnio-niedzielne,
 • szkółki przyparafialne, prowadzące obok katechezy nauczanie języka ojczystego.

Nauczanie języka polskiego odbywa się na różnych poziomach i obejmuje:

 • nauczanie w klasach, gdzie język polski jest wykładany jako ojczysty,
 • nauczanie w klasach, gdzie język polski wykładany jest jako przedmiot obowiązkowy (język obcy) lub jako drugi język,
 • nauczanie fakultatywne i w kółkach zainteresowań.

 

Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Ich zadaniem jest promocja polskiej kultury oraz pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji z jednoczesnym przybliżaniem im obrazu współczesnej Polski.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w roku szkolnym 2008/2009 prosimy o nadsyłanie (najpóźniej do 31 października 2007 r.) na adres Zespołu ds. Polonii w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa:

 • listu motywacyjnego,
 • CV wraz ze zdjęciem,
 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów,
 • opinii i rekomendacji,
 • własnoręcznie napisanego oświadczenia o niekaralności.

Kandydaci spełniający formalne warunki będą zaproszeni na wstępną rozmowę rekrutacyjną w Zespole ds. Polonii CODN w Warszawie.

Podczas rozmowy powinni przedstawić następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty + paszport,
 2. kwestionariusz osobowy (poświadczony przez dyrekcję szkoły),
 3. dyplom ukończenia studiów,
 4. świadectwa ukończenia form doskonalenia zawodowego,
 5. akt nadania stopnia awansu zawodowego,
 6. opinie z miejsca pracy rekomendujące kandydata do pracy za granicą (absolwenci przedstawiają opinie opiekuna praktyk pedagogicznych i promotora),
 7. nauczyciele-emeryci zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o stażu pedagogicznym ze szkoły, z której przeszli na emeryturę.

Po wstępnym zakwalifikowaniu należy dostarczyć:

 1. zaświadczenie od lekarza – specjalisty medycyny pracy o stanie zdrowia z adnotacją: "Zdolny do pracy jako nauczyciel za granicą w trudnych warunkach",
 2. zgodę dyrektora swojej placówki na urlop bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Kierownik Zespołu ds. Polonii
Krystyna Staroń
Dyrektor CODN
Teresa Łęcka

Więcej informacji:

e-mail: , tel. 022 345 37 93
e-mail: , tel. 022 345 37 43
e-mail: , tel. 022 345 37 44
e-mail: , tel. 022 345 37 091

Źródło: www.codn.edu.pl/struktura/zdp/

Opublikowano 20 sierpnia 2007
Zarchiwizowano 2 listopada 2007
Wróć