Logo: Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
Logo: Śląskie.
Logo: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Wyższą Szkołą Uni-Terra w Poznaniu zaprasza na 

studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego.

 

Cel:

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela.

 

Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do pracy nauczycielskiej. Studia obejmują przedmioty psychologiczne i pedagogiczne, dydaktykę przedmiotową, przedmioty uzupełniające oraz praktykę pedagogiczną.

 

Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe.

 

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne,
 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacji,
 • podstawy dydaktyki,
 • dydaktyka przedmiotu – podstawy edukacji,
 • kompetencje komunikacyjne nauczyciela: teoria i praktyka,
 • praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin.

 

Czas trwania: 3 semestry, 270 godzin + 150 godzin praktyk

Opłata: 2600 zł za całe studia, wpisowe 200 zł

Termin rozpoczęcia: październik/listopad 2018 r.
60 punktów ECTS

 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

 

Organizacja nauki:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8:30 do 17:00.

 

Miejsce:

Filia ROM-E Metis w Bytomiu
ul. Chorzowska 22, Bytom.

 

Do pobrania:

Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu (215.93 KB)

Regulamin opłat w Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu (64.21 KB)

Podanie do Rektora (114.5 KB)

Formularz na studia podyplomowe (148.5 KB)

 

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie i złożenie kompletu dokumentów, tj.:

 • podanie do rektora,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!),
 • kserokopia dowodu osobistego (potwierdzona przez pracownika biura),
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej),
 • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa).

 

Miejsce składania dokumentów (osobiście lub listowanie):

ROM-E Metis w Katowicach
40-530 Katowice, ul. Drozdów 21
Katarzyna Niemotko

 

Nr rachunku bankowego:

Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów / miasto

 

Kierownik:

Magdalena Wieczorek
e-mail:

Opublikowano 30 sierpnia 2018
Zmieniono 4 września 2018
Wróć