Co mogą zrobić rówieśnicy? -
rola edukacji nieformalnej w profilaktyce szkolnej i środowiskowej

Jedną z najbardziej istotnych grup w rozwoju młodego człowieka jest jego grupa rówieśnicza – młodzież wzajemnie przekazuje sobie m.in. wiedzę o rolach społecznych, o sposobach radzenia sobie z trudnościami oraz tworzy modę na stosunek do różnych wartości jak i stosunek wobec zagrożeń, ryzykownych zachowań, zdrowia itd. Większość tych procesów zachodzi spontanicznie i bez udziału osób dorosłych, a nieraz wbrew ich oczekiwaniom. Temat edukacji dotyczy tych procesów, które miałyby być wywoływane świadomie i programowo, wykorzystujących procesy spontaniczne. Ponadto, edukacja rówieśnicza, o której będzie mowa, ma dotyczyć udziału młodzieży w planowaniu, realizacji i zakończeniu programów profilaktycznych, np. promujących zdrowy styl życia i innych działań wychowawczo-profilaktycznych.

"Kształcenie nieformalne" to pewna całościowa koncepcja edukacji. Do dziś w większości szkół praktykuje się uczenie poprzez zapamiętywanie informacji, nie jest to jednak wystarczający sposób kształcenia, który pozwoli uczniowi odnaleźć się potem w świecie. Jeżeli jednak postawimy młodego człowieka przed rzeczywistym problemem, to jego samodzielne rozwiązanie będzie dla niego także doświadczeniem edukacyjnym, tym intensywniejszym, że bardzo osobistym. Podobnie, jeżeli skonfrontujemy go z rówieśnikiem z innego kraju, to prawdopodobnie nauczy się więcej o danej kulturze niż gdyby przyswoił sobie dowolną ilość informacji na ten temat. Kształcenie nieformalne koncentruje się na młodym człowieku, a nie na przedmiocie nauczania czy na materiałach dydaktycznych. Osoba ucząca się ma wreszcie szansę aktywnie uczestniczyć w budowaniu swojej wiedzy i umiejętności, a nie tylko biernie odbierać informacje.

Edukację nieformalną definiuje się w sposób następujący:

Kształcenie nieformalne to kształcenie zapewniane przez instytucję inna niż instytucja edukacyjna lub szkoleniowa, z reguły nie prowadzące do uzyskania żadnych uprawnień i certyfikatów. Kształcenie nieformalne jest podejmowane z inicjatywy osoby uczącej się.

Osoby organizujące proces takiego kształcenia stwarzają inspirujące sytuacje – uczestnicząc w nich uczeń wpada na nowe pomysły, zdobywa nową wiedzę, formułuje nowe pytania. Kształcenie nieformalne nie jest skoncentrowane wyłącznie na wyniku – rezultacie procesu kształcenia. To sam proces uczenia się jest ważny, proces, w którym relacja pomiędzy uczącym się i wspomagającym uczenie się jest relacją równości. Uczący się ma prawo popełniać błędy. W ramach kształcenia nieformalnego angażującego dorosłych i młodzież, jak również w ramach kształcenia rówieśniczego, młodzi ludzie mają szansę kierowania procesem uczenia się w zależności od swoich potrzeb.

Z reguły kształcenie nieformalne związane jest z czasem wolnym lub rozrywką. Dzięki temu nie ma w nim przymusu, który tak często blokuje proces nauki. Młodzi ludzie uczestniczą w nim przede wszystkim z własnej woli. Nie ma ustalonego programu nauczania, którego realizacje trzeba zweryfikować pod koniec projektu w celu uzyskania dyplomu, niemniej jednak kształcenie nieformalne powinno być w jakiś sposób planowane. Rozwój osobisty i nabywanie najciekawszych nawet umiejętności też może być przecież zamierzone, udokumentowane i uznawane.

EDUKACJA NIEFORMALNA – "uczenie się poprzez praktykę"

UCZEŃ  -  SYTUACJA  -  DOŚWIADCZENIE

 • Interaktywna relacja pomiędzy uczniami i ich środowiskiem.
 • Jest to edukacja zaplanowana i przemyślana przez opiekuna grupy, który wspiera proces doradczy.
 • Szansa dla młodzieży o mniejszych szansach edukacyjnych.

EDUKACJA RÓWIEŚNICZA – dlaczego jest skuteczna?

 • Młodzi ludzie chętniej przyjmują informacje od swoich rówieśników niż od dorosłych. Zwłaszcza wtedy, gdy wychowywali się w trudnych warunkach i często doznawali rozczarowań od dorosłych w swoim otoczeniu.
 • Młodzi ludzie mówią szczerze, co czują lub myślą swoim rówieśnikom, niż dorosłej osobie, której oceny będą się obawiać.
 • Często łatwiej jest zadawać pytania i dyskutować na różne tematy z rówieśnikami.
 • Młodzi ludzie silniej identyfikują się z ludźmi w swoim wieku, a informacje uzyskiwane od rówieśników mogą się im wydawać bardziej wiarygodne.
 • Młodzi ludzie posługują się tym samym językiem.
 • Rówieśniczy doradcy mogą wybrać własny sposób omawiania tematów i decydować, które kwestie poruszyć, dzięki czemu biorą większa odpowiedzialność za to, co robią.

"PO CO TWORZYĆ DORADZTWO RÓWIEŚNICZE W SZKOLE?" – korzyści płynące ze stosowania edukacji rówieśniczej:

 • Programy rówieśnicze pozwalają na bezpośrednie zaangażowanie i partycypację młodzieży w kreowaniu zdrowego stylu życia wśród ich rówieśników oraz (pośrednio) całych społeczności,
 • Kulturowe podobieństwo edukatorów rówieśniczych do ich "uczniów" zapewnia, że wiadomości będą odpowiednio dobrane oraz język stosowany do ich przekazu będzie efektywny,
 • Wiarygodność rówieśniczych doradców,
 • Edukatorzy rówieśniczy mogą – efektywniej niż dorośli – dotrzeć z celami realizowanych programów do młodzieży z grup wysokiego ryzyka,
 • Program profilaktyczny oparty o pomysły i pracę edukatorów rówieśniczych jest ekonomiczny,
 • Edukatorzy rówieśniczy docierają do bezpośredniej grupy docelowej,
 • Młodzież uczestnicząc w projektowaniu i realizacji przedsięwzięć, nie tylko profilaktycznych, czerpie długoterminowe korzyści dla własnego rozwoju.

KIM JEST MŁODZIEŻOWY DORADCA? – osobowość i umiejętności:

Osobowość – młodzieżowy doradca jest otwarty na problem, szczery, zmotywowany, empatyczny, budzi zaufanie, dotrzymuje tajemnicy, tolerancyjny, uczciwy, wiarygodny.

Umiejętności – umie słuchać, nie ocenia, animuje, organizuje, jest asertywny wobec siebie i innych, konsekwentny, cierpliwy, pomocny, dostępny.

Kodeks rówieśniczego doradcy:

 • sprzyja zaufaniu, otwartości, bezpieczeństwu i empatii,
 • akceptuje ludzi takim, jakimi są,
 • słucha, precyzuje, pomaga dostrzegać alternatywne rozwiązania,
 • daje wsparcie i zachęca do podejmowania pozytywnych działań,
 • w sposób uczciwy dowartościowuje ludzi,
 • akceptuje, że nie każdy problem można rozwiązać i że nie wszyscy ludzie chcą pomocy,
 • pracuje z ludźmi, którzy doświadczają problemów rozwojowych związanych z dojrzewaniem,
 • rozmawia o trudnościach uczniów z dorosłymi profesjonalistami.

Sądzę, że warto wykorzystać potencjał, który tkwi w młodzieży, animując różne przedsięwzięcia profilaktyczne i nie tylko. Zyskujemy wtedy korzyści dla środowiska szkolnego, choćby w rozumieniu ukierunkowania ucznia w stronę pozytywnych zachowań m.in.: kreatywności, odpowiedzialności i przynależności do grup o prospołecznym charakterze.

Edukacja rówieśnicza musi być postrzegana w kategoriach wspólnoty interesów – szkoły, jako instytucji o charakterze edukacyjnym i młodzieży, jako potencjału pomysłów dającego szansę na lepsze poznanie się, wyrażania swoich oczekiwań i potrzeb względem dorosłych.

Wzajemna, podmiotowa relacja uczeń – nauczyciel pozwoli w dużym zakresie poznać mechanizmy skutecznego wspierania uczniów w ich zamysłach. Dzięki temu wzrosną możliwości poszerzenia wiedzy służącej skuteczniejszemu motywowaniu młodych ludzi do pracy. Zrozumienie i zaakceptowanie pomysłów uczniów może być pomocne również w kontaktach: szkoła – rodzice.

Niestety należy stwierdzić, że dzisiejszy stan wiedzy i umiejętności pedagogów jest niewystarczający, aby sprostać wymogom prowadzenia grupy edukatorów rówieśniczych. Do tego rodzaju przedsięwzięcia niezbędny jest zintegrowany zespół opiekunów edukatorów rówieśniczych wzajemnie wspierających się w pracy.

Możemy zadbać o stworzenie odpowiedniego środowiska dla rozwoju edukacji rówieśniczej w swojej szkole, placówce poprzez:

Warunki organizacyjne

 • Akceptacja Rady Pedagogicznej
 • Stałe miejsca na spotkań
 • Posiadanie opracowanego programu działania
 • Pozyskanie środków finansowych
 • Organizowanie spotkań integracyjnych
 • Organizowanie sesji szkoleniowych dla młodzieży
 • Dostęp do komputerów, Internetu, biblioteki szkolnej
 • Wspieranie inicjatyw uczniowskich przez grono pedagogiczne

Warunki pracy w grupie

 • Chęć współpracy wszystkich członków grupy
 • Dobra organizacja z podziałem zadań
 • Swoboda inicjatyw i pełnionych ról przy respektowaniu KODEKSU
 • Dostępność dorosłego opiekuna w celu zasięgania porady, opinii
 • Samokontrola działań w grupie

Warunki społeczne

 • Zaangażowanie wszystkich członków grupy w realizację zadań
 • Pozyskanie do współpracy środowisko lokalne
 • Pozyskanie społecznej akceptacji władz lokalnych dla działań liderów

 

Musimy być jednak przygotowani na korzyści i straty płynące z wdrażania edukacji rówieśniczej.

SZANSE

ZAGROŻENIA

 • programy rówieśnicze pozwalają na bezpośrednie zaangażowanie i partycypację młodzieży w kreowaniu zdrowego stylu życia wśród ich rówieśników oraz (pośrednio) całych społeczności,
 • kulturowe podobieństwo edukatorów rówieśniczych do ich "uczniów" zapewnia, że wiadomości będą odpowiednio dobrane oraz język stosowany do ich przekazu będzie efektywny,
 • edukatorzy rówieśniczy mogą – efektywniej niż dorośli – dotrzeć z celami realizowanych programów do młodzieży z grup wysokiego ryzyka,
 • program profilaktyczny oparty o pomysły i pracę edukatorów rówieśniczych jest ekonomiczny,
 • edukatorzy rówieśniczy docierają do bezpośredniej grupy docelowej oraz do innych członków społeczności,
 • młodzież uczestnicząca w projektowaniu i realizacji programów profilaktycznych, inicjatyw czerpie długoterminowe korzyści dla własnego rozwoju,
 • rówieśnicze wymaga bardziej złożonego, specjalistycznego szkolenia i superwizowania osób je realizujących,
 • wczesna interwencja,
 • dostępność rówieśniczego doradcy,
 • są wiarygodni,
 • współodpowiedzialność,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • "pomysł na życie"

Obawa, że nauczyciele nie poradzą sobie z tendencjami uczniów do:

 • przejmowania władzy – kompetencji i uprawnień pedagogów,
 • deprecjonowania roli dorosłych w procesie socjalizacji,
 • manipulowania nauczycielami,
 • zaniedbywania obowiązków szkolnych,
 • konsekwencje tajemnicy,
 • granice tolerancji,
 • filtrowanie informacji,
 • zmęczenie rolą,
 • bycie "kapusiem",
 • gwiazdorstwo,
 • wykorzystywanie młodych w realizacji celów i zadań dorosłych.

 

Opracowały:

Grażyna Cybula – nauczyciel-konsultant
Magdalena Wieczorek – nauczyciel-konsultant
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Literatura:

 1. Doświadczać uczenia. Materiały pokonferencyjne. Warszawa, 2005
 2. Integracja społeczna. Pakiet szkoleniowy. Wydawnictwo Rady Europy, 2000
 3. Z. B. Gaś. Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. Lublin, 2002
Opublikowano 31 stycznia 2006
Zarchiwizowano 31 sierpnia 2006
Wróć