Młodzież – zdrowie – profilaktyka. Rzeczy ważneVI konferencja

Po pięciu latach koncentrowania się na problematyce szeroko rozumianej profilaktyki HIV/AIDS zapraszamy Państwa do udziału w naszym nowym projekcie. Obecnie – podczas szóstej już edycji konferencji – mamy zamiar zająć się zagadnieniami dotyczącymi zdrowia prokreacyjnego młodzieży.

Zdrowie prokreacyjne definiuje się jako stan dobrego samopoczucia w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym – a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagań – we wszystkich sprawach związanych z układem rozrodczym oraz jego funkcjami i procesami. Zdrowie prokreacyjne oznacza zatem, że ludzie mogą prowadzić satysfakcjonujące i bezpieczne życie seksualne oraz mają zdolność do prokreacji i swobodę decydowania, czy, kiedy i ile chcą mieć dzieci. Zgodnie z powyższą definicją opieka, której jest ono przedmiotem to zespół metod, technik i usług służących zapewnieniu zdrowia i dobrostanu prokreacyjnego poprzez zapobieganie problemom w tej dziedzinie i ich rozwiązywanie.

Wśród świadczeń w zakresie zdrowia prokreacyjnego, które powinny być kierowane do młodzieży, należy zwłaszcza wymienić: poradnictwo na temat seksualności, ciąży, planowania rodziny, bezpłodności, aborcji oraz profilaktykę, badania i leczenie w zakresie infekcji i chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV/AIDS.

Celem Konferencji jest: podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat zdrowia prokreacyjnego, w tym na temat prawidłowości rozwoju psychoseksualnego młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia z młodzieżą zajęć w obszarze zdrowia prokreacyjnego, zwiększenie swobody psychologicznej nauczycieli w rozmowach z młodzieżą na tematy związane z rozwojem psychoseksualnym i okresem adolescencji oraz wzmocnienie roli nauczyciela w zakresie: pomocy uczniom w kształtowaniu pozytywnego stosunku do seksualności i właściwego przeżywania okresu dojrzewania, umożliwienia młodzieży zrozumienia zmian fizycznych i psychicznych w okresie adolescencji, rozumienia płci przeciwnej i budowania prawidłowych relacji rówieśniczych oraz weryfikowania stereotypów i mitów dotyczących seksualności.

Zakładane rezultaty projektu: umożliwienie młodzieży zrozumienie zmian fizycznych oraz psychicznych w okresie dojrzewania – zaakceptowanie ich – a w konsekwencji pozytywny sposób traktowania własnej seksualności, ułatwienie rozumienia płci przeciwnej i wzrost umiejętności budowania prawidłowych, relacji rówieśniczych, weryfikacja stereotypów i mitów dotyczących seksu, upowszechnianych przez rówieśników, prasę młodzieżową i inne mas-media, kształtowanie pozytywnych postaw, wzrost postawy tolerancji dla innych, kształtowanie umiejętności psychospołecznych, w znaczny sposób wpływających na jakość życia – umiejętność komunikacji, wyrażania uczuć i emocji, podejmowania decyzji i przyjmowania za nie odpowiedzialności, empatii, radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.

Zarchiwizowano 23 września 2005
Wróć