Czy po świadczeniu rehabilitacyjnym mogę przejść na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne? Nadmieniam, iż spełniam wszystkie warunki ustawy. Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły na podstawie art.30 par.1 pkt 3 KP oraz art. 53 par.1 lit.b KP. Proszę o odpowidź.

Co do zasady, aby otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, należy rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek. Nawet jeśli praca zostanie zakończona za porozumieniem stron, ważne jest, żeby to nauczyciel złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy.
Od powyższej zasady występują jednak wyjątki.
Prawo do świadczenia kompensacyjnego będzie przysługiwało także wtedy, jeśli stosunek pracy zostanie rozwiązany z powodu:
o całkowitej likwidacji szkoły,
o częściowej likwidacji szkoły,
o zmian organizacyjnych, które spowodują zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
o zmian planu nauczania, które uniemożliwią zatrudnianie w pełnym wymiarze zajęć.
Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jest przyznawane po rozpatrzeniu wniosku złożonego wraz z dokumentacją, przez osobę zainteresowaną. Wniosek można złożyć w dowolnym czasie, nie wcześniej niż 30 dni przed:
- dniem, w którym spełni Pani warunki do uzyskania świadczenia,
- dniem, w którym zamierza Pani przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Po dokładnej analizie złożonej dokumentacji dokonamy stwierdzenia czy został spełniony warunek rozwiązania stosunku pracy w Pani przypadku.
Jeżeli wniosek wraz dokumentacją zostanie złożony z większym wyprzedzeniem, wydamy decyzję
o odmowie prawa do świadczenia. Wskażemy w niej, których warunków Pani nie spełnia.

Anna Sobańska-Waćko
22 lipca 2022 11:57