Logo: Uczeń z... Efektywna praca nauczyciela w inkluzyjnej klasie. (uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi, ADHD, z autyzmem, Zespołem Aspergera, z afazją, słabosłyszący, słabowidzący, niepełnosprawny intelektualnie)

Kod szkolenia:
12S/O
Forma:
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli traktującej o funkcjonowaniu ucznia z zaburzeniami emocjonalnymi, z ADHD, ze spektrum autyzmu – w tym z Zespołem Aspergera, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną, o postępowaniu z uczniem słabowidzącym, słabosłyszącym,
  • zapoznanie nauczycieli ze sposobami właściwego reagowania na zachowania niepożądane, okazywania wsparcia uczniom z zaburzeniami emocjonalnymi, z autyzmem – w tym z Zespołem Aspergera, z afazją i wybranymi niepełnosprawnościami,
  • wskazanie warunków efektywnej pracy nauczyciela w klasie ogólnodostępnej, w której znajdują się uczniowie z opiniami i/lub orzeczeniami,
  • ukazanie sposobów i możliwości dotyczących niwelacji napięcia i emocji u dziecka.
Tematyka:
  • funkcjonowanie ucznia z zaburzeniami emocjonalnymi na lekcji,
  • praca z uczniem z ADHD – strategie postępowania na lekcji,
  • praca z uczniem słabosłyszącym, słabowidzącym na lekcji,
  • włączanie ucznia z afazją ruchową, czuciową, mieszaną w proces lekcyjny,
  • funkcjonowanie ucznia z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera na lekcji – jak reagować i jak modelować pożądane zachowania,
  • postępowanie z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Termin:
1 grudnia 2020 r. w godz. 16:00 – 18:15
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
20 zł

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.