Logo: Dziecko z trudnościami w zachowaniu w przedszkolu (dziecko nieśmiałe i wycofane, niepożądane zachowania seksualne, ADHD, spektrum autyzmu, Zespół Aspergera)

Kod szkolenia:
88D
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli.
Cel:
 • ukazanie związku między postawą i osobowością nauczyciela przedszkola a zachowaniem dziecka,
 • poszerzenie wiedzy nauczycieli o zaburzeniach emocjonalnych dzieci,
 • zapoznanie nauczycieli ze sposobami okazywania wsparcia dzieciom z trudnościami w zachowaniu,
 • ukazanie sposobów i możliwości dotyczących niwelacji napięcia i emocji u dziecka.
Tematyka:
"Nie wierzę w bociany, czyli o rozwoju psychoseksualnym przedszkolaka":
 • rozwój psychoseksualny człowieka – pierwsze 20 lat;
 • mity i stereotypy na temat rozwoju psychoseksualnego;
 • jak rozmawiać z dziećmi – przegląd metod i sposobów pracy;
 • współpraca z rodzicami;

"Specjalne potrzeby w przedszkolu":

 • dziecko z ADHD w przedszkolu – funkcjonowanie i deeskalacja zachowań;
 • specyficzne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – w tym z Zespołem Aspergera, zasady postępowania z dzieckiem;
 • osobowość dobrego wychowawcy;
 • sposoby i możliwości dotyczące niwelacji napięcia i emocji, propozycje ćwiczeń i zajęć z dziećmi

"Dziecko nieśmiałe i wycofane w przedszkolu":

 • powody i przyczyn syndromu nieśmiałości;
 • przejawy i funkcje wycofania z grupy;
 • zyski i straty powyższego zachowania;
 • psychologiczne aspekty mutyzmu;
 • współpraca z rodzicami.
Termin:
23 listopada, 7 grudnia 2018 r. i 11 stycznia 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
15
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Ewa Kustwan-Mróz, Anita Wieloch
Prowadzący:
Katarzyna Jaworska, Ewa Kustwan-Mróz, Anita Wieloch
Cena:
60 zł

O prowadzącym:

Katarzyna Jaworska

Psycholog – UŚ. Absolwentka menadżerskich studiów podyplomowych UŚ w Katowicach. Posiada doświadczenie w pracy zawodowej na Oddziale Nerwic Szpitala Miejskiego w Katowicach-Szopienicach, a także jako psycholog przedszkolny. Nauczyciel dyplomowany. Przez długi okres czasu prowadziła gabinet psychologiczny. Absolwentka szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii oraz pomocy w sytuacji kryzysu, prowadzonych przez specjalistów z ośrodków terapeutycznych w kraju, takich jak: Instytut Terapii Gestalt z Krakowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Instytut Ericksonowski z Łodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy i specjalistów z zagranicy.

Zajmuje się psychoterapią, psychoprofilaktyką i psychoedukacją, trenowaniem umiejętności psychologicznych w pracy wychowawczej głównie z adolescentami, zagrożeniami związanymi z dojrzewaniem (autoagresja, przemoc rówieśnicza).

Ewa Kustwan-Mróz

Psychologia – UŚ, Studium Specjalne Socjoterapii (kurs), Andragogika (szkolenie), Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Psycholog z ponad 20-letnim stażem m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w ROM-E Metis w Katowicach.

Prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym.

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.