Logo: Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Nauczanie. Wychowanie. Opieka

Kod szkolenia:
53D
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Cel:
  • podniesienie kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi z z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w strategie postępowania z dzieckiem
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Tematyka:
  • cele i zadania szkoły w stosunku do ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – teoria i rzeczywistość;
  • edukacja bazalna – jak wspierać w rozwoju ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, stymulacja bazalna;
  • rozwój kompetencji społecznych u ucznia niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym;
  • dziecko z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – formy, treści, metody nauczania;
  • rodzina dziecka z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Termin:
13 grudnia 2018 r., 24 stycznia, 21 marca, 29 kwietnia i 23 maja 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
25
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
150 zł

O prowadzącym:

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.