ZAPRASZAMY

dyrektorów szkół ogólnodostępnych

bez oddziałów dla uczniów z autyzmem

do zgłoszenia szkoły do udziału w:

II edycji Programu
Szkoła dla ASA

Szkoła przyjazna uczniom z autyzmem

Udział szkoły w Programie Szkoła dla ASA zgłasza Dyrektor Szkoły. W ramach udziału w Programie Dyrektor deleguje 2 nauczycieli do uczestnictwa w szkoleniach.

Warunki zgłoszenia:

 • Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły zapisuje się online na szkolenie – formularz zgłoszenia.
 • Po zgłoszeniu Dyrektora lub Wicedyrektora online, należy wypełnić i przesłać skan Formularza zgłoszeniowego szkoły, w którym wskazuje się liderów zaangażowanych w realizację Programu – 2 nauczycieli.
 • Dyrektor otrzymuje link do zapisów dla liderów – 2 nauczycieli ze szkoły, liderzy zapisują się indywidualnie.
 • Z każdej szkoły uczestniczy w spotkaniach 2 liderów (obowiązkowo) i w miarę możliwości, Dyrektor.
 • Liderzy (obowiązkowo) i Dyrektor (w miarę możliwości) biorą udział w zaplanowanych szkoleniach zgodnie z harmonogramem.

Czas trwania Programu: październik 2020 – październik 2021

Po spełnieniu warunków realizacji odbywa się certyfikacja szkoły: szkoła otrzymuje Dyplom Szkoły dla ASA – szkoły przyjaznej uczniom z autyzmem.

 

Uwaga! Liczba miejsc w II edycji Programu ograniczona – 10 szkół.

Warunki uczestnictwa:

 • Czas realizacji Programu: październik 2020 – październik 2021;
 • Do Programu zgłasza szkołę Dyrektor poprzez wypełnienie zgłoszenia oraz na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;
 • Liderzy Programu w szkole przygotowują: Diagnozę Szkoły, Program Dostosowania;
 • Liderzy Programu lub osoby wyznaczone przez Dyrektora placówki konsultują działania Szkoły z koordynatorkami Programu co najmniej raz w miesiącu;
 • Liderzy zobowiązani są do przeszkolenia wszystkich pracowników szkoły do dnia 15 grudnia 2020 (korzystając z wiedzy, doświadczenia i materiałów koordynatorek i prowadzących spotkania), protokół ze szkolenia należy przesłać koordynatorkom;
 • Co najmniej 70% nauczycieli bierze udział w realizacji Programu;
 • Co najmniej 70% nauczycieli podnosi systematycznie swoje kwalifikacje w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu (udział każdego nauczyciela w co najmniej jednym szkoleniu tematycznym w roku szkolnym 2020/2021);
 • Co najmniej 70% nauczycieli dostosowuje pracę w klasie do możliwości i potrzeb ucznia z autyzmem – wymagana dokumentacja w postaci prezentacji multimedialnej na spotkaniu w czerwcu 2021;
 • Wszyscy uczniowie z autyzmem w placówce systematycznie biorą udział w życiu klasy i szkoły stosownie do swoich możliwości;
 • Pracownicy szkoły (co najmniej 70% nauczycieli i pracownicy obsługi i administracji) tworzą warunki wsparcia rówieśniczego w szkole dla każdego ucznia z autyzmem – wymagana dokumentacja przykładowych rozwiązań dla każdego ucznia z autyzmem;
 • Co najmniej 70% nauczycieli skutecznie włącza ucznia z autyzmem w grupę rówieśniczą (na miarę jego możliwości – wymagana dokumentacja przykładowych rozwiązań dla każdego ucznia z autyzmem);
 • Co najmniej 70% personelu administracyjnego i obsługowego szkoły bierze udział w realizacji działań usprawniających funkcjonowanie ucznia z autyzmem w szkole – wymagana dokumentacja przykładowych rozwiązań;
 • Rodzice współpracują z nauczycielami, wspólnie tworząc szkołę przyjazną uczniom z autyzmem – wymagana dokumentacja przykładowych rozwiązań.

Szkoła, która spełniła warunki ukończenia Programu otrzymuje w terminie: październik-listopad 2021 Dyplom Szkoły dla ASA po złożeniu wymaganej dokumentacji do dnia 16 czerwca 2021:

 1. Okresowe sprawozdania z realizacji podjętych działań.
 2. Raport końcowy z realizacji Programu.
 3. Prezentacja praktyczna z podjętych działań.
 4. Ankieta ewaluacyjna.
 5. Opis dobrych praktyk.

 

Cel: poprawa poziomu funkcjonowania ucznia i efektywności nauczania ucznia ze spektrum autyzmu w szkole

Cele szczegółowe:

 • stworzenie szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu;
 • właściwa organizacja pracy w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu;
 • zwiększenie udziału w życiu klasy i szkoły ucznia ze SA
 • stworzenie warunków wsparcia rówieśniczego w klasie dla ucznia ze spektrum autyzmu;
 • włączenie ucznia z spektrum autyzmu w grupę rówieśniczą;
 • stworzenie warunków do efektywnego rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu;
 • współpraca wszystkich pracowników szkoły w realizacji działań usprawniających funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu;
 • podniesienie efektywności współpracy rodziców w zakresie tworzenia szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu.

Terminy i tematyka szkoleń w roku 2020, szkolenia w roku 2021 będą podane w późniejszym czasie:

Spotkanie 1: 26 października 2020 r. w godz. 15:00 – 19:00

 • Szkoła dla ASA – szkoła przyjazna uczniom ze spektrum autyzmu.
 • Szkoła dla ASA – zasady udziału szkół, założenia, regulamin przyznawania Dyplomu.
 • Szkoła dla ASA – dostosowanie szkoły, wpływ na efektywność procesu dydaktycznego.
 • Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole. Kompendium dyrektora. Obowiązki szkoły. Przepisy prawne.

Prowadzący: Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko, Elżbieta Kiper

 

Spotkanie 2: 4 listopada 2020 r. w godz. 15:00 – 19:00

 • Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole. Bariery i wsparcie z punktu widzenia samorzecznika.

Prowadzący: Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko, Ewa Furgał

 

Spotkanie 3: 24 listopada 2020 r. w godz. 15:00 – 19:00

 • Trójkąt mocy: nauczyciel-rodzic-uczeń. Wpływ współpracy z rodzicami na rozwijanie potencjału ucznia ze spektrum autyzmu;

Prowadzący: Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko, Sylwia Mądra

 

Spotkanie 4: 8 grudnia 2020 r. w godz. 15:00 – 19:00

 • Uczeń ze spektrum autyzmu na lekcji – sposób na udaną lekcję.

Prowadzący: Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko, Dorota Kozłowska

 

Miejsce spotkań online: platforma ZOOM lub platforma Clickmeeting – w dniu spotkania każdy uczestnik otrzyma link do logowania.

 

Liczba godzin: 30

Prowadzący:

Elżbieta Kiper – dyrektor szkoły, wieloletni nauczyciel pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnym poziomie edukacyjnym, w tym ze spektrum autyzmu.

Sylwia Mądra – współtwórczyni Fundacji Autism Team. Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób z autyzmem. Wieloletnia koordynatorka ogólnopolska Klubu Rodziców. Organizatorka i współautorka licznych szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i specjalistów oraz spotkań autorskich (m.in. Porozmawiajmy o autyzmie). W jej słowniku nie istnieje słowo: niemożliwe. Prywatnie mama fantastycznego Janka (14 lat) z autyzmem i milionem innych zalet.

Ewa Furgał – samorzeczniczka osób ze spektrum autyzmu, edukatorka antydyskryminacyjna i działaczka feministyczna. Pracuje w Fundacji Przestrzeń Kobiet. Przewodniczka po Polsce emancypantek. Laureatka nagrody Fundacji Polcul za działalność obywatelską. Diagnozę zespołu Aspergera otrzymała w wieku 36 lat. Prowadzi blog Dziewczyna w spektrum https://dziewczynawspektrum.wordpress.com).

Dorota Kozłowska – nauczyciel z ponad 35 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Kurs skierowany do dyrektorów i nauczycieli zgłoszonych do Programu Szkoła dla ASA.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Koordynatorzy:

Anita Wieloch
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Katarzyna Niemotko
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Opublikowano 9 października 2020
Zmieniono 13 października 2020
Zarchiwizowano 13 grudnia 2020
Wróć