Logo: Edukacja wczesnoszkolna dzieci

 

Zapraszamy na warsztaty: Koło – zabawy matematyczno-konstrukcyjne.

Adresaci szkolenia: warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, terapeutów zajęciowych.

Termin spotkania: 11 kwietnia 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Zabawa konstrukcyjna jest to każda czynność zabawowa, w wyniku której powstaje określony wytwór. Wytwór taki może: zostać sporządzony z danego materiału rękami dziecka, np. budowla z klocków, z figur geometrycznych, ludziki z plasteliny; zostać uformowany za pomocą odpowiednich narzędzi, np. babka z piasku z pomocą wiaderka i łopatki, rysunek – przy pomocy ołówka, kredek; dziecko może też konstruować wytwór w swojej wyobraźni, sporządzić go według modelu, wzoru.

Do zabaw konstrukcyjnych zalicza się te czynności, w toku których dziecko świadomie i intencjonalnie zmierza do zrobienia i uzyskania jakiegoś wytworu i dostrzega rezultaty swojego działania.

Opis szkolenia

Warsztat adresowany jest dla osób pragnących:

  • poszerzyć wiedzę na temat zabawy i jej wpływu na wszechstronny rozwój dziecka,
  • poznać znaczenie zabaw konstrukcyjnych w kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania oraz kształtowaniu pojęć matematycznych,
  • wzbogacić wiedzę i umiejętności dotyczące techniki origami.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

  • zna zabawy konstrukcyjne, które można wykorzystać na zajęciach matematycznych,
  • wie, że zabawy konstrukcyjne służą oraz jako przygotowanie do nauki czytania i pisania,
  • potrafi wykonać techniką orgiami proponowane wzory,
  • umie czerpać radość ze wspólnej zabawy.

Metoda szkolenia: warsztaty

Czas trwania: 5 godzin

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 4 kwietnia 2019 r.

Wolnych miejsc: 13.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 129W/2

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Gabriela Niemiec
nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Niemiec:

tel.: 32 787 37 01 wew. 39
e-mail:

Opublikowano 6 marca 2019
Wróć