Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zwane dalej MRR ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt: "Mieszkam w Europie".

1. CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest:

 • zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej,
 • skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany jakie nastąpiły w Polsce od czasu akcesji do Unii Europejskiej pod względem rozwoju regionalnego.
 • popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju kraju.

2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. W Konkursie mogą brać udział dzieci w przedziale wiekowym 7-13 lat, z wyjątkiem dzieci pracowników MRR i dzieci członków Jury.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, jak np. ołówek, kredka, pastele, farby olejne, wycinanki, grafiki komputerowe itp.
 5. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A4 lub A3.
 6. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace.
 7. Prace konkursowe powinny spełnić następujące wymagania:
  1. promować dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych w danym regionie;
  2. propagować efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
 8. Każda praca powinna być na odwrocie oznaczona godłem autora, należy też podać jego kategorię wiekową. Do pracy należy dołączyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tym samym godłem: imię i nazwisko autora, jego adres, telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej oraz dane teleadresowe szkoły autora (w tym funkcjonujący adres poczty elektronicznej).
 9. Ponadto do każdej przesyłki konkursowej musi być dołączone oświadczenie o którym mowa w pkt. 14 niniejszego regulaminu wraz z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt.14.
 10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, a także prezentowania zdjęć na wystawach, organizowanych w celu popularyzacji funduszy strukturalnych, prowadzonych przez Organizatora
 11. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.
 1. Prace należy składać, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do 31 lipca 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej
z dopiskiem: "Mieszkam w Europie-konkurs plastyczny"

 1. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 2. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu przez nadesłanie takiej zgody w formie załącznika do pracy konkursowej (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.).

3. OCENA PRAC

 1. Jury konkursu plastycznego zostanie utworzone przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz środowiska artystycznego.
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac w następujących kategoriach wiekowych:
  1. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
  2. uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
 3. Kryteriami oceny będą:
  1. trafność doboru tematu pracy
  2. oryginalność
  3. walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie MRR www.funduszestrukturalne.gov.pl dnia 01.09.2006 r.
 2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione listownie bądź pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.
 3. Miejsce i czas rozdania nagród będzie uzależniony od ilości uczniów biorących udział w konkursie i zostanie opublikowany na stronie internetowej.

5. NAGRODY GŁÓWNE I DODATKOWE

 1. Nagrody główne (rzeczowe) zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 1-3 i klasy 4-6).
 2. Wśród wszystkich autorów prac nadesłanych na konkurs zostaną rozlosowane nagrody dodatkowe.
 3. Pula nagród w konkursie wynosi 50 000 zł.

Pliki do pobrania:

Regulamin w formacie PDF (169.1 KB)

Plakat (977.34 KB)

Opublikowano 20 maja 2006
Zarchiwizowano 1 września 2006
Wróć